Контрола квалитета

19.08.2013 15:04

 

 

 • ОМ: 5 (алтернативни предмет)
 • МКиС: 6

 

 

 • ОМ: 2+2 (предавања + вежбе)
 • МКиС: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе)

 

Оспособљавање студената да: користе методе и технике контроле квалитета; да пројектују планове и поступке контролисања; да овладају методама откривања и анализе узрока лошег квалитета у организационим системима (како производним тако и услужним).

Предавања и вежбе:

Лабораторијске вежбе:

Начин полагања и оцењивања:

 

 • пројектни задатак
 • лабораторијске вежбе

 

 

 • задаци

 


Ради се на крају семестра и ослобађа усменог дела испита. Колоквијум се спрема са слајдова са предавања или путем скрипте коју можете скинути на Пушкицама. Састоји се од питања на заокруживање, неколико отворених питања и неколико питања на допуњавање. Било би добро када би се путем колоквијума ослободили усменог дела испита јер је немењљиво лакше. За спремање колоквијума потребно је између 2 и 3 дана повременог учења.

Усмени испит

Oни који не положе колоквијум излазе на усмени испит, где професор задаје неколико питања и студенти пишу концепт, након тога професор прегледа концепт и поставља пар подпитања. Усмени део испита није много тежак и професор је коректан, али у сваком случају га треба избећи полагањем колоквијума.

Писмени испит

Пројектни задатак се ради у тимовима до 3 студената. Састоји се из два дела. Први део подразумева дефинисање основних поставки за успостављање плана контроле квалитета (одабир производа, структурна саставница, упрошћена шема технолошког тока, карактеристике квалитета производа, мане на карактеристикама квалитета, категоризација карактеристика квалитета и мана према значају, утврђивање места стварања или утицаја на карактеристике квалитета тог производа, на просторном приказу приказати места стварања или утицаја на карактеристике квалитета производа), а други се односи на саму израду тог плана и прорачун трошкова контроле квалитета (прорачун трошкова производње, усвојити места контроле квалитета и дефинисати елементе који их одређују са циљем снижавања трошкова, прорачуни трошкова производње након увођења контролних тачака, приказати места за контролне тачке на просторном приказу, дефиисати и пројектовати потребну пратећу документацију за одвијање процеса контролисања на контролним местима, комплетирати план контроле квалитета и дефинисати учесталост и начин извештавања о резултатима контролисања).

У току семестра, одвија се 5 лабораторијских вежби. Присуство на њима је обавезно и уколико се пропусте (допуштено је пропустити максимално 2) постоји један термин надокнаде. Лабораторијске вежбе су обука студената за рад са одређеним врстама мерила као што су помична мерила, микрометри, мерни сатови, субитори, угломери и мерење појединих карактеристика мерних комада. Примена метода и техника контроле квалитета на измереним комадима, кроз решавање задатака чије улазне податке чине резултати мерења која су извршена на лабораторијским вежбама.

Усмени испит:

 

 • оцена 6 – 60-67%
 • оцена 7 – 68-75%
 • оцена 8 – 76-83%
 • оцена 9 – 84-91%
 • оцена 10 – 92-100%

 

„Контрола квалитета“ – слајдови, ауторизована предавања и вежбе, Недељко Живковић, Маја Глоговац

 • „Додаци, таблице и дијаграми“, Живко Митровић,
 • “Introduction to Statistical Quality Control”, Douglas C. Montgomery, John Wiley and Sons, Ins, New York, 2001.

 

Видео презентација предметa.

Контрола Квалитета

Опис: вежбе битне за први део пројектног


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 536


0
1
КК скрипта

Опис: <p>Скенирана скрипта из предмета Контрола квалитета</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 363


0
1
Материјал за лабораторијске вежбе

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 414


0
0
Контрола Квалитета

Опис: примери задатака за писмени део испита


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 502


0
0
Контрола Квалитета

Опис: уводне вежбе


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 481


0
0