Интернет технологије

19.08.2013 15:16

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у седмом семестру

 

 ·        Услови: Претходно одслушани и положени испити Основе информационо-комуникационих технологија, Увод у информационе системе, Принципи програмирања, Електронско пословање и Рачунарске мреже и телекомуникације .
 ·        Циљ: Циљ овог курса је да се студенти упознају са развојем пројеката Интернет апликација, користећи Java, .Net или Free software технологије.  
 ·        Начин полагања: Испит се полаже из три дела. Први део обухвата одбрану градива са вежби (домаћи задаци и тестови). Други део је писмени део испита (тест за полагање градива са предавања). Трећи део испита је одбрана семинарског рада.

Начин оцењивања:
 -        семинарски рад (0-50 поена), тестови са предавања (0-50 поена) и вежбе (0-100 поена). Коначну оцену одређује збир укупно освојених поена, на следећи начин:
 
Оцена
5
6
7
8
9
10
бр. поена
[0-100)
[100-130)
[130-155)
[155-175)
[175-190)
[190-200]
  • Структура оцене:
Активност
Минимални број поена за пролаз
Максимални број поена
1.Тестови са предавања
25
50
2.Семинарски рад
25
50
3.Вежбе (укупно)
50
100
Задатак - JavaScript
5
10
Задатак – AJAX + PHP
15
30
Задатак – CMS
10
20
 Задатак – Web servisi
10
20
Задатак – Power Designer
5
10
Тест JavaScript
1
2
Тест AJAX+PHP
1
2
Тест CMS
1
2
Тест Web servisi
1
2
Тест Power Designer
1
2
Укупно
100
200
 

 

 

Напомена: За сваку од наведених активности потребно је освојити барем минимални број поена наведен у табели. Студент који нпр. освоји 100 поена али нема минимални број поена за једну или више активности, не може добити прелазну оцену.

 

Сакупљени поени важе током једне школске године.

 

Додатак: Студенти који нису задовољни освојеним бројем поена могу освојити додатне поене полагањем курсева изабраних поглавља из Интернет технологија. За курсеве изабраних поглавља важе следећа правила:

  1. пријава: за сваки од курсева које желе да полажу, студенти се морају пријавити преко сајта како би добили лозинку за одабране курсеве. Пријава за ове курсеве вршиће се током целог семестра. Пријавом на курс, студенти преузимају обавезу завршетка курса, тј. студент не може положити испит Интернет технологије док не положи сва изабрана поглавља за која се пријавио. 
  2. време и место похађања: студент може похађати курсеве током читавог семестра темпом који њему одговара. Студент се може уписати на курс чим од неког од предметних наставника или сарадника добије лозинку за упис курса. Студенти курсеве похађају од куће, или са неког другог места, али никако са факултета у терминима предвиђеним за вежбе из Интернет технологије.
  3. полагање и поени: сваки од курсева изабраних поглавља из Интернет технологија носи од 6 до 10 поена. Унутар сваког курса потребно је положити све лекције и тестове (лекција или тест је положен ако је освојено најмање 80% поена) и постовати минимум 5 порука на форуму тог курса (поруке морају бити у складу са темом курса, могу представљати нове теме или одговоре на већ постављене теме). Коначна оцена са курса изабраног поглавља представља број додатних поена које је студент освојио за предмет Интернет технологије.
  4. рок за завршетак курса: студент је обавезан да положи курс изабраног поглавља најкасније недељу дана пре датума одређеног за упис оцена из Интернет технологија у одређеном испитном року.
  5. доступни курсеви: курсеви изабрних поглавља обухватају следеће курсеве:

1.      RFID технологије
2.      VOIP технологије
3.      Виртуалне приватне мреже (VPN)
4.      Технологије мобилног рачунарства PHP/WML
5.      GPS и примена у вођењу и управљању

·        Вежбе – начин рада:

 

Вежбе из предмета Интернет технологије одржавају се у рачунском центру Факултета организационих наука, у терминима предвиђеним распоредом за текућу школску годину. Настава на предмету је конципирана као "Blended learning" (http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning), тј. као комбинација традиционалног и учења на даљину, и одвија се помоћу система за учење на даљину Moodle. Све активности током наставе студенти врше преко сајта за учење на даљину Лабораторије за електронско пословање (www.myelab.net).

 

Активности се врше по следећим правилима:

 

 

 
 
 
 
 
Активност
Правила

Тестови са предавања

Полажу се у рачунском центру Факултета или од куће, у испитним роковима, у термину утврђеном распоредом за текући испитни рок. У једном испитном року тестови са предавања могу се полагати само једном. Тест се састоји од 50 питања и ради се 50 минута. На тесту је дозвољено користити искључиво литературу са сајта www.myelab.net.

Напомена:Студенти који се определе да тестове са предавања полажу од куће, дужни су да обезбеде одговарајућу инфраструктуру за полагање тестова. Уколико током полагања тестова дође до било каквих проблема, тим Лабораторије за електронско пословање не сноси никакву одговорност, и за ове студенте неће бити организовани накнадни термини полагања тестова на факултету.

Семинарски рад

Тему за семинарски рад студенти могу бирати сами (уз одобрење теме од стране неког од предметних наставника) или одабрати неку од понуђених тема са сајта. У сваком случају, студенти преко сајта морају пријавити тему коју раде. Семинарски рад се може радити у групама од највише три студента, у зависности од теме, и то:

-        Семинарски типа есеј у групи може радити највише два студента

-        Семинарски типа пројекат у групи може радити највише три студента

Одбрану семинарских радова је потребно најавити ментору и то:

-        За одбрану током испитних рокова студенти су дужни да се преко сајта пријаве за термин одбране семинарског рада и да се придржавају утврђених термина

-        За одбрану током семестра студенти су дужни да се ментору најаве путем електронске поште, инстант поруке и сл.

Семинарски рад брани се код додељеног ментора, у договореном термину током семестра или испитног рока.

Уз сваки семинарски рад потребно је припремити презентацију од највише 15 слајдова. Све семинарске радове студенти предају у штампаној и електронској форми.

Вежбе

Тестови са вежби полажу се на вежбама или од куће. Могу се радити неограничен број пута током семестра, при чему се рачуна најбоља оставарена оцена.

Домаћи задаци раде се током семестра. Све урађене домаће задатке је потребно поставити на сајт предмета. Задатак се може поставити на сајт само једном, тј. нема поновног предавања задатака. Осим задатака 3 и 4 (AJAX+PHP апликација и реализација портала у неком од CMS система) који се раде у групама од по три студента, сви остали задаци раде се појединачно. 

Задаци са могу предавати у складу са постављеним роковима, и то:

-        Две недеље после недеље у којој је постављен домаћи задатак

-        Током недеље за колоквијуме у новембру

-        Током недеље за колоквијуме у јануарском испитном року

-        У накнадно дефинисаном термину за сваки наредни испитни рок.

Домаћи задаци се не могу предавати ван ових термина.

 

·        Уџбеници:

 

Основна литература:

 
 

1.      Материјали у е-форми, са сајта www.myelab.net
2.      Интернет и савремено пословање, монографија, едитори М. Ивковић и Б. Раденковић, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин 1998.