Анализа поузданости и ризика

19.03.2017 12:52

Број ЕСПБ поена: 5 поена

Фонд часова: 2+2+0

Предмет се слуша у седмом семестру.

Циљ: Да студенти овладају основним знањима из теорије поузданости, да се упознају са могућностима примене ове теорије и да се упознају са методама и приступима практичне провере поузданости и ризика техничких система.

Предавања и вежбе: Предавања и вежбе држи Драгана Макајић Николић. Са њеним начином рада су студенти упознати на предметима Операциона истраживања 1 и 2. Вежбе, као и предавања нису обавезне али се препоручује присуство јер се испит у целини може положити активним учешћем, доласцима, израдама домаћих задатака и израдом колоквијума који се реализују и дају у термину вежби и предавања.

Начин полагања: Испит се може положити кроз скупљање поена на предавањима и вежбама. Скупљање поена се односи на присуство на вежбама и предавањима (може се скупити 10 поена), израда пет домаћих задатака (55 поена), два колоквијума (30 поена). Уколико се одлучите да предавања и вежбе не посећујете целокуоно градиво одговарате на усменом делу испита.

Наставник: др Драгана Макајић Николић ([email protected])

Литература:
- Слајдови са предавања и вежби