Метрологија са основама технике

19.08.2013 03:00

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у шестом семестру

Циљ: Упознавање са развојем и значајем метрологије, као науке о мерењима, успостављањем институција на међународном и националном нивоу које уређују њену област. Упознавање са значајем хијерархије еталона и мерног јединства у савременом пословању и трговини. Упознавање са Међународним системом мерних јединица (SI) и са правилима писања метролошких информација и законском метрологијом. Стицање знања о техничким и организационим аспекатима метрологије, као једне од грана инфраструктуре квалитета. Анализа утицаја метрологије на свакодневни живот.

Методе извођења наставе: Предавања и вежбе се одвијају уз активно учешће студената, интерактивне радионице, студије случајева, решaвање проблема из праксе, самостално истраживање, тимски рад и презентације решења. У оквиру наставе организују се гостујућа предавања стручњака из праксе. Такође, организује се и студијска посета Дирекцији за мере и драгоцене метале, где студенти могу видети националне акредитоване лабораторије за масу, време, електричне величине, и остале основне физичке величине, као и националне еталоне који се у тим лабораторијама чувају и одржавају.

Вежбе: Држи их Ана Трајковић, по многима најлепша асистенткиња на ФОН-у, која је поред тога јако пријатна за сарадњу. Углавном се током семестра бави колоквијумима и пројектним радовима. Тако да нећете ништа посебно научити на пољу Метрологије од ње, јер све што каже налази се у књизи. Присуство је обавезно, јер уписује, а самим тим и бодује. Поред уписивања, даје велики број додатних бодова на домаће задатке и активности, а ти бодови се додају онима са колоквијума и на основу тога креира оцена са колоквијума.

Начин полагања: Испит се полаже прикупљањем бодова кроз предиспитне активности - семинарски рад, пројектни рад, академски истраживачки рад, два колоквијума (или писмени део испита) и усмени део испита.

Семинарски рад: Постоје три варијанте припреме и одбране семинарског рада. Прва варијанта семинарског рада припрема се на основу литературе из области метрологије и брани кроз презентацију на вежбама. Друга варијанта је академски истраживачки рад у оквиру кога се обавља посматрање и мерење појава из окружења. Академски истраживачки рад подразумева да студент коришћењем одређених техника (анкете, интервјуи,...) уради истраживање и добије одређене резултате и закључке које презентује. Трећа варијанта је пројектни рад у оквиру кога се пројектује метролошки систем унутар одређеног пословног система и, такође, решења се презентују на вежбама.

Оцена се формира на следећи начин:

- 30 % од укупног броја бодова доносе два колоквијума (2x15)

- 10 % од укупног броја бодова доносе домаћи задаци

- 15 % од укупног броја бодова доноси семинарски рад, пројектни рад и академски истраживачки рад

- 40% од укупог броја бодова доноси усмени испит

- 5 % од укупног броја бодова доноси активност на настави

Писмени испит: Положена оба колоквијума представљају положен писмени део испита. У случају да се не положе колоквијуми, обавезан је писмени део испита који се састоји од задатака и неколико теоријских питања.

Усмени испит:

  • провера знања и разумевање градива,
  • три питања и израда концепта,
  • усмено одговарање и разговор са професором.

Литература:

1. Howarth, P., Redgrave F., Метрологија, Дирекција за мере и драгоцене материјале, 2008.

2. Мијатовић И., Наставни материјали из Метрологије у електронском облику (текстови, презентације, домаћи задаци и форуми), 2013., http://e-learn.fon.bg.ac.rs/course/ 

3. Пешаљевић М. Инжењерске комуникације и логистика – поглавље 5, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 1995

4. Bucher, L.J., The Metrology Handbook, The measurement Quality Division, American Society for Quality ASQ, 2012.

5. De Silva, G.M.S., Basic Metrology for ISO 9000 Certification, Butterworth Heinemann, 2002

Скрипта

Опис: 30.01.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2964


0
1
вежбе

Опис: слајдови за припрему првог колоквијума 26.03.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1736


0
0