Управљачки системи

19.08.2013 15:01

Број ЕСПБ поена: 7
Фонд часова: 2+2+2 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у шестом семестру

 

Циљ: Научити студенте да моделирају динамичке процесе у педузећу (токове средстава, сировина, људи, предмета рада, готових производа и новца) као дискретно управљане системе. Научити студенте да анализирају разне сценарије на “spreadsheet” моделу токова у предузећу методама “Шта ће бити ако...?” 

Начин полагања: Настава се састоји од предавања и вежби. Све вежбе се изводе у рачунском центру где сваки студент изводи вежбу на свом рачунару.

На почетку семестра студент добија текст проблема за који треба самостално да изради математички модел и одговарајући “spreadsheet” у Excel-у. Тај свој рад студент треба да презентира у виду писаног елабората, Excel фајла и компјутерске презентације (Power point) као услов за приступање испиту. Помоћ у раду на овом пројекту добија се на консултацијама са наставником и сарадником на предмету.

Што се тиче начина полагања он је следећи:

Студент прво полаже тест. Тест обухвата 18 питања са по три понуђена одговора од којих је само по један одговор тачан.

Усмени део испита се полаже после успешно положеног теста. Усмени део испита се ради у рачунском центру где студент на рачунару треба да случајно изабрани математички модел преведе у “spreadsheet” табеле и демонстрира поступак анализа “Шта ће бити ако...?” на тако израђеном моделу.

Коначна оцена се добија као сума свих побројаних испитних и предиспитних активности. 

Може се слободно рећи да је ово један од најбољих испита на целом факултету јер студенте смера Операциони менаџмент учи моћним алатима који су веома применљиви у реалним ситуацијама тј. у предузећима. Из тог разлога, овај предмет можемо слободно назвати занатом савремених инжењера менаџмента.

Званичан сајт предмета: http://uprsys.fon.rs/ 

Литература: Проф. др Константин Костић, “Израда и коришћење пословних модела”, ФОН, Београд 2001. 

Скрипта за писмени део испита

Опис:

Скрипта из Управљачки система за писмени испит. Рађено по испитним питањима из 2015. године. 

By Popcorn Junikorn


Објављено: 18.06.2015


Број преузимања: 2866


2
7