Internet tehnologije

19.08.2013 15:16

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u sedmom semestru

 

 ·        Uslovi: Prethodno odslušani i položeni ispiti Osnove informaciono-komunikacionih tehnologija, Uvod u informacione sisteme, Principi programiranja, Elektronsko poslovanje i Računarske mreže i telekomunikacije .
 ·        Cilj: Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa razvojem projekata Internet aplikacija, koristeći Java, .Net ili Free software tehnologije.  
 ·        Način polaganja: Ispit se polaže iz tri dela. Prvi deo obuhvata odbranu gradiva sa vežbi (domaći zadaci i testovi). Drugi deo je pismeni deo ispita (test za polaganje gradiva sa predavanja). Treći deo ispita je odbrana seminarskog rada.

Način ocenjivanja:
 -        seminarski rad (0-50 poena), testovi sa predavanja (0-50 poena) i vežbe (0-100 poena). Konačnu ocenu određuje zbir ukupno osvojenih poena, na sledeći način:
 
Ocena
5
6
7
8
9
10
br. poena
[0-100)
[100-130)
[130-155)
[155-175)
[175-190)
[190-200]
  • Struktura ocene:
Aktivnost
Minimalni broj poena za prolaz
Maksimalni broj poena
1.Testovi sa predavanja
25
50
2.Seminarski rad
25
50
3.Vežbe (ukupno)
50
100
Zadatak - JavaScript
5
10
Zadatak – AJAX + PHP
15
30
Zadatak – CMS
10
20
 Zadatak – Web servisi
10
20
Zadatak – Power Designer
5
10
Test JavaScript
1
2
Test AJAX+PHP
1
2
Test CMS
1
2
Test Web servisi
1
2
Test Power Designer
1
2
Ukupno
100
200
 

 

 

Napomena: Za svaku od navedenih aktivnosti potrebno je osvojiti barem minimalni broj poena naveden u tabeli. Student koji npr. osvoji 100 poena ali nema minimalni broj poena za jednu ili više aktivnosti, ne može dobiti prelaznu ocenu.

 

Sakupljeni poeni važe tokom jedne školske godine.

 

Dodatak: Studenti koji nisu zadovoljni osvojenim brojem poena mogu osvojiti dodatne poene polaganjem kurseva izabranih poglavlja iz Internet tehnologija. Za kurseve izabranih poglavlja važe sledeća pravila:

  1. prijava: za svaki od kurseva koje žele da polažu, studenti se moraju prijaviti preko sajta kako bi dobili lozinku za odabrane kurseve. Prijava za ove kurseve vršiće se tokom celog semestra. Prijavom na kurs, studenti preuzimaju obavezu završetka kursa, tj. student ne može položiti ispit Internet tehnologije dok ne položi sva izabrana poglavlja za koja se prijavio. 
  2. vreme i mesto pohađanja: student može pohađati kurseve tokom čitavog semestra tempom koji njemu odgovara. Student se može upisati na kurs čim od nekog od predmetnih nastavnika ili saradnika dobije lozinku za upis kursa. Studenti kurseve pohađaju od kuće, ili sa nekog drugog mesta, ali nikako sa fakulteta u terminima predviđenim za vežbe iz Internet tehnologije.
  3. polaganje i poeni: svaki od kurseva izabranih poglavlja iz Internet tehnologija nosi od 6 do 10 poena. Unutar svakog kursa potrebno je položiti sve lekcije i testove (lekcija ili test je položen ako je osvojeno najmanje 80% poena) i postovati minimum 5 poruka na forumu tog kursa (poruke moraju biti u skladu sa temom kursa, mogu predstavljati nove teme ili odgovore na već postavljene teme). Konačna ocena sa kursa izabranog poglavlja predstavlja broj dodatnih poena koje je student osvojio za predmet Internet tehnologije.
  4. rok za završetak kursa: student je obavezan da položi kurs izabranog poglavlja najkasnije nedelju dana pre datuma određenog za upis ocena iz Internet tehnologija u određenom ispitnom roku.
  5. dostupni kursevi: kursevi izabrnih poglavlja obuhvataju sledeće kurseve:

1.      RFID tehnologije
2.      VOIP tehnologije
3.      Virtualne privatne mreže (VPN)
4.      Tehnologije mobilnog računarstva PHP/WML
5.      GPS i primena u vođenju i upravljanju

·        Vežbe – način rada:

 

Vežbe iz predmeta Internet tehnologije održavaju se u računskom centru Fakulteta organizacionih nauka, u terminima predviđenim rasporedom za tekuću školsku godinu. Nastava na predmetu je koncipirana kao "Blended learning" (http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning), tj. kao kombinacija tradicionalnog i učenja na daljinu, i odvija se pomoću sistema za učenje na daljinu Moodle. Sve aktivnosti tokom nastave studenti vrše preko sajta za učenje na daljinu Laboratorije za elektronsko poslovanje (www.myelab.net).

 

Aktivnosti se vrše po sledećim pravilima:

 

 

 
 
 
 
 
Aktivnost
Pravila

Testovi sa predavanja

Polažu se u računskom centru Fakulteta ili od kuće, u ispitnim rokovima, u terminu utvrđenom rasporedom za tekući ispitni rok. U jednom ispitnom roku testovi sa predavanja mogu se polagati samo jednom. Test se sastoji od 50 pitanja i radi se 50 minuta. Na testu je dozvoljeno koristiti isključivo literaturu sa sajta www.myelab.net.

Napomena:Studenti koji se opredele da testove sa predavanja polažu od kuće, dužni su da obezbede odgovarajuću infrastrukturu za polaganje testova. Ukoliko tokom polaganja testova dođe do bilo kakvih problema, tim Laboratorije za elektronsko poslovanje ne snosi nikakvu odgovornost, i za ove studente neće biti organizovani naknadni termini polaganja testova na fakultetu.

Seminarski rad

Temu za seminarski rad studenti mogu birati sami (uz odobrenje teme od strane nekog od predmetnih nastavnika) ili odabrati neku od ponuđenih tema sa sajta. U svakom slučaju, studenti preko sajta moraju prijaviti temu koju rade. Seminarski rad se može raditi u grupama od najviše tri studenta, u zavisnosti od teme, i to:

-        Seminarski tipa esej u grupi može raditi najviše dva studenta

-        Seminarski tipa projekat u grupi može raditi najviše tri studenta

Odbranu seminarskih radova je potrebno najaviti mentoru i to:

-        Za odbranu tokom ispitnih rokova studenti su dužni da se preko sajta prijave za termin odbrane seminarskog rada i da se pridržavaju utvrđenih termina

-        Za odbranu tokom semestra studenti su dužni da se mentoru najave putem elektronske pošte, instant poruke i sl.

Seminarski rad brani se kod dodeljenog mentora, u dogovorenom terminu tokom semestra ili ispitnog roka.

Uz svaki seminarski rad potrebno je pripremiti prezentaciju od najviše 15 slajdova. Sve seminarske radove studenti predaju u štampanoj i elektronskoj formi.

Vežbe

Testovi sa vežbi polažu se na vežbama ili od kuće. Mogu se raditi neograničen broj puta tokom semestra, pri čemu se računa najbolja ostavarena ocena.

Domaći zadaci rade se tokom semestra. Sve urađene domaće zadatke je potrebno postaviti na sajt predmeta. Zadatak se može postaviti na sajt samo jednom, tj. nema ponovnog predavanja zadataka. Osim zadataka 3 i 4 (AJAX+PHP aplikacija i realizacija portala u nekom od CMS sistema) koji se rade u grupama od po tri studenta, svi ostali zadaci rade se pojedinačno. 

Zadaci sa mogu predavati u skladu sa postavljenim rokovima, i to:

-        Dve nedelje posle nedelje u kojoj je postavljen domaći zadatak

-        Tokom nedelje za kolokvijume u novembru

-        Tokom nedelje za kolokvijume u januarskom ispitnom roku

-        U naknadno definisanom terminu za svaki naredni ispitni rok.

Domaći zadaci se ne mogu predavati van ovih termina.

 

·        Udžbenici:

 

Osnovna literatura:

 
 

1.      Materijali u e-formi, sa sajta www.myelab.net
2.      Internet i savremeno poslovanje, monografija, editori M. Ivković i B. Radenković, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin 1998.