Projektovanje informacionih sistema

19.08.2013 14:56

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2(predavanja + vežbe)
Predmet se sluša u sedmom semestru

Ovaj predmet se bavi metodologijama i načinima projektovanja informacionih sistema. Drži ga ista ekipa koja vam je držala baze podataka. Jedan je od lakših ispita.

Ispit se polaže pismeno, u ispitnom roku. Nema kolokvijuma. Ispit se sastoji od 13 pitanja-zadataka. Struktura je sledeća:

1 - 6. Prvih šest pitanja su teorijska, zatvorenog tipa, sa četiri ponuđena tačna odgovora. Nose 18 poena, od čega morate imati 12 (tj. 4 tačna).

7. Dat je neki dijagram (SSA, dijagram klasa, dijagram slučajeva korišćenja...) i treba da uočite greške. Za svaku uočenu grešku na dijagramu treba dati objašnjenje i predlog rešenja 6 poena.

8. Dat je neki dijagram (PMOV, dijagram klasa...) i treba da konstruišete verbalni model za taj dijagram. 6 poena

9. Na osnou verbalnog modela se crta konceptualni dijagram klasa. 10 poena

10. Pitanje teorijskog tipa. Dolazi gradivo sa slajdova i udžbenika kao i metamodeli. Obično se sastoji od 2-3 dela. Ukupno: 20 poena

11. Na osnovu verbalnog modela i izgleda korisničkog interfejsa se konstruiše UML dijagram sekvenci. 20 poena

12. Na osnovu datog dijagrama sekvenci konstruisati konačni dijagram klasa. 10 poena

13. Na osnovu dijagrama sekvenci iz 12. zadatka konstruisati dijagram komunikacije. 10 poena

Neophodno je ostvariti 11 poena na poslednja tri zadatka (ukupno).

Poželjno je redovno pohađati i pratiti vežbe jer će vam značajno skratiti vreme za spremanje ispita. Materijale (prethodni rokovi i metamodeli) možete naći među materijalima.

 

Zvaničan sajt predmeta: http://is.fon.bg.ac.rs/projektovanje-informacionih-sistema/o-predmetu/

Метамодели

Opis: 19.1.2013.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3963


3
11
Софтвер

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1830


0
4
Priprema za ispit 2013/14

Opis: <p>Urađeni zadaci sa pripreme za ispit, 2013. By Stepke</p>


Objavljeno: 10.02.2014


Broj preuzimanja: 3701


0
2
ССН

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1885


14
1
Скрипта 1

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3934


2
0
Скрипта 2

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3190


1
0
Скрипта 3

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2527


1
0
ПМОВ

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2056


1
0