Informacioni sistemi preduzeća

19.08.2013 14:46

Broj ESPB poena: 7
Fond časova: 2+2+2 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u sedmom semestru

Cilj: Ovaj program ima za cilj da osposobi studente:
• da koriste Visual Basic for Applications radi automatizacije postupaka rada sa podacima u EXCEL-u;
• da samostalno formiraju i vode priručne baze podataka u vezi sa poslovima koje će obavljati u preduzeću;
• da razumeju robno-materijalno i pogonsko knjigovodstvo preduzeća i učestvuju u timovima za njegovo formiranje i unapređivanje

Način polaganja: Nastava se sastoji od predavanja i vežbi. Predavanja traju dva školska časa a vežbe čak četiri. Posećivanje vežbi je obavezno. Obaveze studenata su:
Pismeni deo ispita: Student prvo polaže test. Test obuhvata 18 pitanja sa po tri ponuđena odgovora od kojih je samo po jedan odgovor tačan. Student treba da prepozna i zaokruži tačan odgovor. Test pitanja su formirana tako da po dva pitanja dolaze iz jedne oblasti predmeta.
Usmeni deo ispita: On se polaže posle uspešno položenog testa. Usmeni deo ispita se radi u računskom centru gde student na računaru treba da demonstrira rad na svom programu za knjigovodstvo, a prema slučajno izabranom scenariju nekog poslovnog zbivanja u preduzeću.

Može se slobodno reći da je ovo jedan od najboljih ispita na celom fakultetu jer studente smera Operacioni menadžment uči moćnim alatima koji su veoma primenljivi u realnim situacijama tj. u preduzećima, zato ovaj predmet možemo slobodno nazvati zanatom savremenih inženjera menadžmenta.

Literatura: Prof. dr Konstantin Kostić, INFORMACIONI SISTEM PREDUZEĆA U EKSCELU, baze podataka, makroi i aplikacije, Privredni Savetnik, Beograd 2005.

Zvaničan sajt predmeta: http://uprsys.fon.rs/

Оквирни сценарији за усмени

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1364


0
2
Испитна питања

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1288


0
1
Скрипта за писмени испит

Opis:

Скрипта са одговорима на питања, 2016.


Objavljeno: 31.01.2016


Broj preuzimanja: 3073


0
1