Analiza pouzdanosti i rizika

19.03.2017 12:52

Broj ESPB poena: 5 poena

Fond časova: 2+2+0

Predmet se sluša u sedmom semestru.

Cilj: Da studenti ovladaju osnovnim znanjima iz teorije pouzdanosti, da se upoznaju sa mogućnostima primene ove teorije i da se upoznaju sa metodama i pristupima praktične provere pouzdanosti i rizika tehničkih sistema.

Predavanja i vežbe: Predavanja i vežbe drži Dragana Makajić Nikolić. Sa njenim načinom rada su studenti upoznati na predmetima Operaciona istraživanja 1 i 2. Vežbe, kao i predavanja nisu obavezne ali se preporučuje prisustvo jer se ispit u celini može položiti aktivnim učešćem, dolascima, izradama domaćih zadataka i izradom kolokvijuma koji se realizuju i daju u terminu vežbi i predavanja.

Način polaganja: Ispit se može položiti kroz skupljanje poena na predavanjima i vežbama. Skupljanje poena se odnosi na prisustvo na vežbama i predavanjima (može se skupiti 10 poena), izrada pet domaćih zadataka (55 poena), dva kolokvijuma (30 poena). Ukoliko se odlučite da predavanja i vežbe ne posećujete celokuono gradivo odgovarate na usmenom delu ispita.

Nastavnik: dr Dragana Makajić Nikolić ([email protected])

Literatura:
- Slajdovi sa predavanja i vežbi