Metode i tehnike upravljanja kvalitetom

19.08.2013 13:51

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u sedmom semestru

Cilj: Kao što i ime predmeta kaže, primena raznih metoda i tehnika na procese upravljanja kvalitetom. Izučavaju se metode, kao što su: Pareto, razni dijagrami, metode za analizu, prikupljanje podataka...

Predavanja: Drži ih prof. dr Jasmina Omerbegović-Bijelović koja nije sa smera za Upravljanje kvalitetom već sa Operacionog menadžmenta gde predaje Preduzetništva. Koncept predavanja se oslanja na materiju preduzetništva, gde se samo kroz kontekst provlači pojam Upravljanja kvalitetom. Priča na predavanjima je jako obimna, natrpana i nema mnogo veze sa kvalitetom, već se priča o sistemima funkcionisanja preduzeća, upravljanju u preduzeću... Na poslednjih nekoliko časova predavanja profesorka objašnjava kako se radi seminarski rad koji je osnova ovog predmeta. Predavanja su obavezna i mora se ispuniti određena kvota prisustva kako bi se moglo izaći na usmeni ispit. Materija je strašno dosadna za većinu studenata, ali sve što je obavezno, nažalost mora da se posećuje. Takođe, boduje se i aktivnost na predavanjima, a postoje i dva nenajavljena mini testa koja sadrže gradivo sa predavanja i prilično su opušteni.

Vežbe: Drži ih Maja Krsmanović asistentkinja sa smera za Upravljanje kvalitetom. Materija vežbi je korisna i praktična, gde asistentkinja objašnjava svaku metodu koja se može koristiti u nekom procesu upravljanja. Vežbe su potkrepljene sa dosta primera i opuštene, sve dok profesorka ne počne da ih posećuje. Gradivo predavanja i vežbi se u potpunosti razlikuju. Prisustvo vežbama je obavezno i boduje se, kao i aktivnost na njima.

Način polaganja:

  • Kolokvijumi - postoje dva kolokvijuma koja oslobađaju pismenog dela ispita i sastoje se od zadataka (sačinjenih od raznih metoda) koji se obrađuju na vežbama. Jako su lagani kolokvijumi i vrlo lako se spremaju, ne sadrže teoriju, već samo zadatke.
  • Pismeni ispit - polažu oni koji nisu položili kolokvijume i sadrži identično gradivo kao na kolokvijumima, samo što je spojeno u jedno.
  • Seminarski rad - je osnovni deo ispita i usko je povezan sa usmenim delom ispita koji predstavlja odbranu seminarskog rada. Prilično je složen i sadrži obiman sadržaj tačaka koje se moraju obraditi, čime se dobija kompletan projekat rešavanja nekog problema u konkretnom preduzeću. Obično ima negde oko 30 stranica i primenjuje se mnoštvo metoda i tehnika prethodno naučenih na vežbama. Preporučuje se redovno odlaženje na konsultacije, jer profesorka objašnjava dosta detaljno i usmerava kako da se pravilno uradi.
  • Usmeni ispit - odbrana seminarskog rada kod profesorke u kabinetu, obično pita oko 20 minuta i koncentriše se na materiju iz seminarskog rada. Tako da budite bezbrižni što se tiče neke teorije, sve ostaje u domenu onogo što ste napisali u seminarskom. Ovaj deo ujedno i najviše utiče na konačnu ocenu.

Literatura:

  • Za spremanje pismenog - prezentacije sa vežbi, a za pisanje seminarskog beleške sa predavanja.