Poslovni informacioni sistemi

19.03.2017 01:52

Broj ESPB poena: 5 (alternativni predmet)
Fond časova: 2+1+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u sedmom semestru

Cilj:  Sagledavanje karakteristika poslovnih informacionih sistema, ovladavanje osnovnim konceptima gotovih integrisanih softverskih sistema.

Predavanja i vežbe: Predavanja drži doc. dr Ognjen Pantelić, sa čijim načinom rada su upoznati svi studenti još od prve godine studiranja na predmetu Uvod u informacione sisteme. Prisustvo na predavanjima je obavezno i predstavlja uslov za izlazak na ispit. Neophodno je imati najmanje 50% prisustva. Predavanja su interesantna i aktivnim učešćem se može osloboditi usmenog dela ispita (potrebno je imati najmanje 4 plusa kako bi bili oslobođeni usmenog). Vežbe drži asistentkinja Ana Pajić. Vežbe nisu obavezne, ali aktivno učešće na istim može doprineti lakšoj odbrani seminarskog rada. Odbrana seminarskog rada predstavlja uslov za izlazak na usmeni deo ispita.


Način polaganja:

Ispit se polaže pismeno i usmeno. Na pismenom delu ispita se brani seminarski rad. Nakon uspešno odbranjenog seminarskog rada student usmeni deo ispita polaže kod profesora Pantelića. Usmeni deo ispita se sastoji iz dva pitaoa koja se izvlače, nakon čega studenti piщu koncept a zatim odgovaraju kod profesora. Moguće je ovaj deo ispita završiti kroz aktivno učešće na predavanju, gde je neophodno skupiti 4 plusa (dva u prvoj polovini i dva u drugoj polovini semestra).

Ukoliko student ostvari dva plusa u prvoj polovini semestra biće oslobođen prvog dela gradiva i na usmenom izvlači jedno pitanje iz drugog dela. Isto važi i za drugi deo semestra, tj. ukoliko student ostvari dva plusa u drugom delu semestra na usmenom će izvlačiti jedno pitanje iz prvog dela. Može se desiti da student tokom semestra dobije samo jedan plus i u tom slušaju ima pravo na zamenu pitanja iz dela gradiva u okviru kog je plus osvojen. Student koji nije bio aktivan na predavanjima, tj. nema ni jedan plus regularno izvlači dva pitanja (jedno iz prvog, drugo iz drugog dela gradiva). Konačna ocena se računa na sledeći našin: 0.4*poeni sa seminarskog rada + 0.6*poeni sa usmenog dela ispita.

Nastavnik: doc. dr. Ognjen Pantelić ([email protected])

Asistent: Ana Pajić ([email protected])

 

Literatura:

  • Slajdovi sa predavanja i vežbi koji se nalaze na predmetnom sajtu.

 

Скрипта

Opis: by tamoneko - 09.03.2010.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3053


0
0