Sistem menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu

20.03.2017 20:19

Broj ESPB poena: 5

Fond časova: 2+2

Predmet se sluša u sedmom semestru.

Predavanja i vežbe: Predavanja drži prof. dr Aleksandar Petrović a vežbe doc. dr Mladen Đurić. Prisustvo na predavanjima i vežbama je obavezno (neophodno je ostvariti najmanje 75% dolazaka, i na predavanjima i na vežbama kako bi se mogao steći uslov za izlazak na ispit). Profesor Aleksandar Petrović daje dosta primera iz prakse kako bi približio i učinio gradivo zanimljivijim. Na vežbama se ukazuje na ključne stvari, kako u menadžmentu zdravlja i bezbednosti na radu tako i u sistemu menadžmenta kvaliteta. Dr Mladen Đurić daje korisne savete za izradu projektnog zadatka.

Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu, osnovne odrednice
standarda OHSAS 18001 i izrada Akta o proceni rizika.

Način polaganja: Rade se dva kolokvijuma koja ukupno čine 30% ocene. Na kraju semestra se organizuje termin za popravni kolokvijum, na kome je moguće popraviti samo jedan od kolokvijuma. Preduslov za izlazak na ispit je odrađen projektni rad, koji predstavlja kombinaciju primene zahteva iz priručnika za procenu rizika i zahteva standarda OHSAS 18001. Na taj način procenjuje se rizik za dva različita radna mesta. Na pismenom delu ispita se takođe vrši procena rizika uz mogućnost korišćenja literature (odrađen projektni rad, priručnik za procenu rizika, literatura sa predavanja i vežbi).

 

Nastavnik: prof. dr Aleksandar Petrović ([email protected])

Asistent: doc. dr Mladen Đurić ([email protected])

Predstavljanje predmeta Sistem menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu od strane doc. dr Mladena Đurića dat je na sledećem linku.

Literatura:
- Slajdovi sa predavanja i vežbi koje možete naći na sajtu predmeta
- Priručnik za procenu rizika
- Standardi: OHSAS 18001 i OHSAS 18002