Upravljački sistemi

19.08.2013 15:01

Broj ESPB poena: 7
Fond časova: 2+2+2 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u šestom semestru

 

Cilj: Naučiti studente da modeliraju dinamičke procese u peduzeću (tokove sredstava, sirovina, ljudi, predmeta rada, gotovih proizvoda i novca) kao diskretno upravljane sisteme. Naučiti studente da analiziraju razne scenarije na “spreadsheet” modelu tokova u preduzeću metodama “Šta će biti ako...?” 

Način polaganja: Nastava se sastoji od predavanja i vežbi. Sve vežbe se izvode u računskom centru gde svaki student izvodi vežbu na svom računaru.

Na početku semestra student dobija tekst problema za koji treba samostalno da izradi matematički model i odgovarajući “spreadsheet” u Excel-u. Taj svoj rad student treba da prezentira u vidu pisanog elaborata, Excel fajla i kompjuterske prezentacije (Power point) kao uslov za pristupanje ispitu. Pomoć u radu na ovom projektu dobija se na konsultacijama sa nastavnikom i saradnikom na predmetu.

Što se tiče načina polaganja on je sledeći:

Student prvo polaže test. Test obuhvata 18 pitanja sa po tri ponuđena odgovora od kojih je samo po jedan odgovor tačan.

Usmeni deo ispita se polaže posle uspešno položenog testa. Usmeni deo ispita se radi u računskom centru gde student na računaru treba da slučajno izabrani matematički model prevede u “spreadsheet” tabele i demonstrira postupak analiza “Šta će biti ako...?” na tako izrađenom modelu.

Konačna ocena se dobija kao suma svih pobrojanih ispitnih i predispitnih aktivnosti. 

Može se slobodno reći da je ovo jedan od najboljih ispita na celom fakultetu jer studente smera Operacioni menadžment uči moćnim alatima koji su veoma primenljivi u realnim situacijama tj. u preduzećima. Iz tog razloga, ovaj predmet možemo slobodno nazvati zanatom savremenih inženjera menadžmenta.

Zvaničan sajt predmeta: http://uprsys.fon.rs/ 

Literatura: Prof. dr Konstantin Kostić, “Izrada i korišćenje poslovnih modela”, FON, Beograd 2001. 

Скрипта за писмени део испита

Opis:

Скрипта из Управљачки система за писмени испит. Рађено по испитним питањима из 2015. године. 

By Popcorn Junikorn


Objavljeno: 18.06.2015


Broj preuzimanja: 2852


2
7