Logistika

19.08.2013 14:06

Broj ESPB poena: 6

Fond časova: 2+2+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)

Predmet se sluša u petom semestru (alternativni predmet)

Cilj:

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima u logistici i ulogom logistike u poslovnom sistemu, kao i sa osnovnim mehanizmima upravljanja materijalnim i informacionim tokovima u logističkim procesima.

Način polaganja:

Dva načina polaganja ispita.

1. Klasičan , pismeni (zadaci) i usmeni deo ispita (teorija).

2. Parcijalan:

• Seminarski rad (15 poena) +

• Dva kolokvijuma (30 poena) - na njemu se rade zadaci sa vežbi +

• Laboratorijske vežbe (15 poena) +

• Usmeni deo ispita (30 poena)

• Aktivnosti u toku predavanja (10 poena)

Konačna ocena:

Ocena:         

5:[0-55]

6:[56-65]

7:[66-75]

8:[76-85]

9: [86-95]

10: [96-100]

Naš komentar:

Predmet je sam po sebi zanimljiv i koristan. Iako predavanja i vežbe nisu obavezne, preporučujemo da idete na vežbe, pošto se na njima rade zadaci, a asistent Miloš Danilović zaista dobro objašnjava. Laboratorijske vežbe takođe nisu obavezne, ali su zanimljive i služe da ovladate logikom logistike. Što se ispita tiče, slobodno pišite odgovore svojim rečima, pošto profesor ceni kada napišete kako ste vi nešto razumeli. Na usmenom ispitu se izvlače 4 pitanja, da bi položili neophodno je znati odgovor na 3 pitanja. Seminarski rad podrazumeva korišćenje isključivo strane literature (minimum pet referenci).

Literatura:

1.Vasiljević D., Jovanović, B., Menadžment logistike i lanaca snabdevanja, ISBN 978-86-7680-150-3, FON, Beograd, 2008.

2.Vasiljević D., Predavanja iz predmeta Logistika u elektronskoj formi, FON, Beograd, 2013./14.

3.Essentials of Logistics and Management, (edited by Perret F., Jaffeux C., Fender M., Wieser P.), CRC Press, Taylor and Francis Group, Italy, 2007.

Скрипта за други колоквијум

Opis: 08.12.2008.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1802


0
2
Питања за усмени

Opis: 14.01.2008.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1164


0
0