Metrologija sa osnovama tehnike

19.08.2013 03:00

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u šestom semestru

Cilj: Upoznavanje sa razvojem i značajem metrologije, kao nauke o merenjima, uspostavljanjem institucija na međunarodnom i nacionalnom nivou koje uređuju njenu oblast. Upoznavanje sa značajem hijerarhije etalona i mernog jedinstva u savremenom poslovanju i trgovini. Upoznavanje sa Međunarodnim sistemom mernih jedinica (SI) i sa pravilima pisanja metroloških informacija i zakonskom metrologijom. Sticanje znanja o tehničkim i organizacionim aspekatima metrologije, kao jedne od grana infrastrukture kvaliteta. Analiza uticaja metrologije na svakodnevni život.

Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe se odvijaju uz aktivno učešće studenata, interaktivne radionice, studije slučajeva, rešavanje problema iz prakse, samostalno istraživanje, timski rad i prezentacije rešenja. U okviru nastave organizuju se gostujuća predavanja stručnjaka iz prakse. Takođe, organizuje se i studijska poseta Direkciji za mere i dragocene metale, gde studenti mogu videti nacionalne akreditovane laboratorije za masu, vreme, električne veličine, i ostale osnovne fizičke veličine, kao i nacionalne etalone koji se u tim laboratorijama čuvaju i održavaju.

Vežbe: Drži ih Ana Trajković, po mnogima najlepša asistentkinja na FON-u, koja je pored toga jako prijatna za saradnju. Uglavnom se tokom semestra bavi kolokvijumima i projektnim radovima. Tako da nećete ništa posebno naučiti na polju Metrologije od nje, jer sve što kaže nalazi se u knjizi. Prisustvo je obavezno, jer upisuje, a samim tim i boduje. Pored upisivanja, daje veliki broj dodatnih bodova na domaće zadatke i aktivnosti, a ti bodovi se dodaju onima sa kolokvijuma i na osnovu toga kreira ocena sa kolokvijuma.

Način polaganja: Ispit se polaže prikupljanjem bodova kroz predispitne aktivnosti - seminarski rad, projektni rad, akademski istraživački rad, dva kolokvijuma (ili pismeni deo ispita) i usmeni deo ispita.

Seminarski rad: Postoje tri varijante pripreme i odbrane seminarskog rada. Prva varijanta seminarskog rada priprema se na osnovu literature iz oblasti metrologije i brani kroz prezentaciju na vežbama. Druga varijanta je akademski istraživački rad u okviru koga se obavlja posmatranje i merenje pojava iz okruženja. Akademski istraživački rad podrazumeva da student korišćenjem određenih tehnika (ankete, intervjui,...) uradi istraživanje i dobije određene rezultate i zaključke koje prezentuje. Treća varijanta je projektni rad u okviru koga se projektuje metrološki sistem unutar određenog poslovnog sistema i, takođe, rešenja se prezentuju na vežbama.

Ocena se formira na sledeći način:

- 30 % od ukupnog broja bodova donose dva kolokvijuma (2x15)

- 10 % od ukupnog broja bodova donose domaći zadaci

- 15 % od ukupnog broja bodova donosi seminarski rad, projektni rad i akademski istraživački rad

- 40% od ukupog broja bodova donosi usmeni ispit

- 5 % od ukupnog broja bodova donosi aktivnost na nastavi

Pismeni ispit: Položena oba kolokvijuma predstavljaju položen pismeni deo ispita. U slučaju da se ne polože kolokvijumi, obavezan je pismeni deo ispita koji se sastoji od zadataka i nekoliko teorijskih pitanja.

Usmeni ispit:

  • provera znanja i razumevanje gradiva,
  • tri pitanja i izrada koncepta,
  • usmeno odgovaranje i razgovor sa profesorom.

Literatura:

1. Howarth, P., Redgrave F., Metrologija, Direkcija za mere i dragocene materijale, 2008.

2. Mijatović I., Nastavni materijali iz Metrologije u elektronskom obliku (tekstovi, prezentacije, domaći zadaci i forumi), 2013., http://e-learn.fon.bg.ac.rs/course/ 

3. Pešaljević M. Inženjerske komunikacije i logistika – poglavlje 5, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 1995

4. Bucher, L.J., The Metrology Handbook, The measurement Quality Division, American Society for Quality ASQ, 2012.

5. De Silva, G.M.S., Basic Metrology for ISO 9000 Certification, Butterworth Heinemann, 2002

Скрипта

Opis: 30.01.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2761


0
1
вежбе

Opis: слајдови за припрему првог колоквијума 26.03.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1470


0
0