Sistem menadžmenta kvalitetom

19.08.2013 14:59

Broj ESPB poena: 5
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u šestom semestru

Status predmeta: obavezan predmet za studijsku grupu MKiS

 

Cilj: Da studenti ovladaju konceptima i terminologijom sistema kvaliteta, shvate njegovo mesto i ulogu u sistemu menadžmenta organizacija, kao i da izuče njegovu strukturu. Primena različitih QMS modela (na prvom mestu onih iz serije ISO 9000) sastavni je deo ovoga cilja. Ishod je osposobljenost studenata da: a) shvate zahteve za sistem menadžmenta kvaliteta i njegovo mesto u integrisanom sistemu menadžmenta, b) projektuju rešenja za zadovoljenje zahteva za sistem menadžmenta kvaliteta, g) izrade osnovna dokumenta neophodna za uspostavljanje sistema menadžmenta kvaliteta.

 

Predavanja: Drži ih prof. dr Jovan Filipović, sa kojim ste se susretali na predmetu Osnovi Kvaliteta. Izuzetan je stručnjak u oblasti kvaliteta i njenim podoblastima. Spada u grupu savremenih profesora. Način rada mu se bitno razlikuje od ostalih profesora. Forsira opuštenu komunikaciju, bez ustaljenog odnosa profesor-student. Predavanja su zasnovana na jasnoj materiji koja predstavlja dopunu onoga što se uči iz Osnova Kvaliteta. Izbacuje se klasičan način „bubanja“ i primenjuje novi metodi koji se odnosi na bezivanje za primere. Prisustvo predavanjima je obavezno, evidentira se i učestvuje u formiranju konačne ocene. Postoji mogućnost slušanja (ali ne i polaganja) predmeta na Engleskom jeziku, što ima višestruki značaj budući da je malo literature vezane za kvalitet adekvatno prevedena.

 

Vežbe: Drži ih Mladen Đurić.

 

Način polaganja:

·         Kolokvijum (20%)– Radi se jedan kolokvijum u toku semestra (na polovini), obuhvata gradivo pređeno do tada. Nije eliminacionog smisla, tako da ista pitanja mogu se pojaviti na završnom ispitu. Profesor skreće pažnju na pitanja koja dolaze, što olakšava spremanje.

·         Seminarski (30%)– Obiman projektni rad koji se radi u grupi do pet studenata. Tematikom sličan onom iz osnova kvaliteta, samo dosta obimniji. Asistent pomaže savetima u toku semestra na efikasnosti izrade. Učestvuje u oceni sa 0,10.

·         Završni ispit (50%) – polaže se pismeno i obuhvata gradivo cele knjige. Kombinovani su zadaci i teorija. Koncipiran je slično kolokvijumu i mogu se pojaviti pitanja kao i na kolokvijumu. Profesor ukazuje na bitne oblasti i pojmove. Ispit nije klasična, jer se ne traži od studenata da uče definicije na pamet, već se zahteva da ih razumeju, objasne i primene na primeru.

·         Usmeni ispit je eliminacioni i uslov za izlazak na usmeni je odbranjen projektni rad.

 

Skale ocena kreću se u intervalu:

[55-63] ocena 6, [64-72] ocena 7, [73-81] ocena 8, [82-90] ocena 9, [91-100] ocena 10.

Nastavnik: prof. dr Jovan V. Filipović ([email protected])

Asistent: Mladen Đurić ([email protected])

 

Literatura:

  1. Filipović, J. i Đurić, M. Sistem menadžmenta kvaliteta, 2010, FON, Beograd
  2. Hoyle, D., ISO 9000 Quality Systems Handbook - Using the Standards as a Framework for Business Improvement (6th Edition) , 2009, Taylor & Francis
  3. Hoyle, D., ISO 9000: 2000: An A-Z Guide, 2002, Butterworth-Heinemann Title; 2nd edition

 

 

Стандарди

Opis: серија 9000:2008


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 898


0
3
Систем квалитета-колоквијум

Opis: <p style="text-align: justify;">Скрипта за први колоквијум</p>


Objavljeno: 09.11.2014


Broj preuzimanja: 1202


0
3
Предавања

Opis: област Документација и QMS


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1050


2
2
СК део са вежби

Opis: <p style="text-align: justify;">Део који се ради на испиту заједно са делом са колоквијума</p>


Objavljeno: 09.11.2014


Broj preuzimanja: 1159


0
1
Слајдови са предавања

Opis: Материјал за први колоквијум - 11.04.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 986


0
0