Operaciona istraživanja 2

<p style="text-align:justify"><strong>Број ЕСПБ поена:</strong></p> <ul> <li style="text-align:justify">ИСиТ: 5</li> <li style="text-align:justify">МЕ, ОМ, УК: 6 (алтернативни предмет на менаџменту)</li> </ul> <p style="text-align:justify"><strong>Фонд часова:</strong> 2+2 (предавања + вежбе недељно)</p> <p style="text-align:justify"><strong>Предмет се слуша: </strong>у шестом семестру</p> <p style="text-align:justify"><strong>Циљ:</strong> Упознавање најважнијих модела и метода, као и практичне примене, теорије матричних игара, мрежног планирања, хеуристичког (истраживачког) приступа решавању проблема, управљања залихама, теорије редова чекања и теорије поузданости.</p> <p style="text-align:justify">Присуства предавањима и вежбама нису обавезна, али је препоручљиво ићи на вежбе због задатака који се обрађују на вежбама. Уколико се одлучите да посећујете предавања, уколико слушате код проф. Милана Станојевића не би било лоше да носите књигу и директно на предавањима подвлачите, пошто предаје по књизи. Уколико одлучите да не посећујете предавања, препорука је да одете само два пута, први пут недељу или две пре првог колоквијума, када професор диктира шта тачно долази на теоријском колоквијуму и други пут кад буде то исто радио и за други колоквијум. Углавном то буде две недеље пре колоквијума, најбоље је распитати се код оних који су редовни како бисте знали кад ће се одржавати та припрема.<br /> <br /> <strong>Начин полагања испита:</strong></p> <p style="text-align:justify"><u>Парцијално:&nbsp; </u></p> <p style="text-align:justify">Могуће је путем колоквијума полагати задатке и теорију или само писмени, односно само усмени део, при чему су колоквијуми условљени. Оба колоквијума носе по 20 поена, односно ако полажете и задатке и теорију по 40 поена. Уколико преко колоквијума положите само усмени, тј. писмени део у року полажете онај део који вам је преостао.</p> <p style="text-align:justify"><u>Класично: </u></p> <p style="text-align:justify">Уколико се одлучите да полажете испит на овај начин у термину писменог испита полажете задатке(раде се четири задатка) а у термину усменог одговарате на испитна питања, што је свакако доста тежа варијанта.&nbsp; <em>Топла препорука је да се усменог дела решите преко колоквијума, док је за задатке свеједно како ћете, тежина је отприлике иста. </em></p> <p style="text-align:justify">У току семестра добићете неколико домаћих задатака од којих сваки тачно урађен носи 1 поен (бодују се и донекле тачни задаци са 0,3;0,5;07&hellip;). Поени остварени на домаћим задацима додају се на укупно остварен број поена на колоквијумима, односно испиту.</p> <p style="text-align:justify">Пројектни задатак: Није обавезан, на њему је могуће остварити 10 или 15 поена, у зависности од типа задатка. Брани се пред крај семестра тј. све до термина писменог испита у испитном року биће одређено неколико термина за предају и одбрану. Могуће је отићи на лабораторијске вежбе(чије термине одржавања ће вам дати асистенти, највероватније у термину предавања пред прву колоквијумску недељу) и тамо питати све оно што вам није јасно у вези израде задатка.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Начин оцењивања</strong>:</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:385px"> <tbody> <tr> <td style="height:15px; width:67px"> <p style="text-align:justify"><strong>Оцена</strong></p> </td> <td style="height:15px; width:67px"> <p style="text-align:justify"><strong>6</strong></p> </td> <td style="height:15px; width:62px"> <p style="text-align:justify"><strong>7</strong></p> </td> <td style="height:15px; width:62px"> <p style="text-align:justify"><strong>8</strong></p> </td> <td style="height:15px; width:65px"> <p style="text-align:justify"><strong>9</strong></p> </td> <td style="height:15px; width:62px"> <p style="text-align:justify"><strong>10</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:15px; width:67px"> <p style="text-align:justify">бр. поена</p> </td> <td style="height:15px; width:67px"> <p style="text-align:justify">[51-60)</p> </td> <td style="height:15px; width:62px"> <p style="text-align:justify">[61-70)</p> </td> <td style="height:15px; width:62px"> <p style="text-align:justify">[71-80)</p> </td> <td style="height:15px; width:65px"> <p style="text-align:justify">[81-90)</p> </td> <td style="height:15px; width:62px"> <p style="text-align:justify">[91-100]</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><strong>Битнe напоменe</strong>:</p> <p style="text-align:justify">Оне колеге којима је фалио поен, два или три поена у коначном збиру за већу оцену, асистенти су омогућили да добију те поене тако што ће донети оне домаће задатке које нису радили или тако што ће урадити неки задатак из збирке.</p> <p style="text-align:justify">На писменом испиту и колоквијуму дозвољено је коришћење литературе.</p> <p style="text-align:justify">Наставници:</p> <p style="text-align:justify">Проф. др Мирко Вујошевић, проф. др Милан Станојевић, проф. др Вера Вујичић, проф. др Милан Мартић, проф. др, Мирјана Чангаловић, мр. Драгана Макајић-Николић, мр. Марија Кузмановић, мр. Гордана Савић, Биљана Панић, Бисера Андрић Гушавац, Милена Поповић, Миња Мариновић.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Званичаи сајт предмета:</strong> http://www.laboi.fon.rs/<br /> <br /> <strong>Литература:</strong></p> <p style="text-align:justify">- С. Крчевинац, М. Чангаловић, В. Ковачевић-Вујчић, М. Матрић, М. Вујошевић: &quot;Операциона истраживања 2&quot;(књига и збирка), ФОН, Београд 2006.</p>
Vreme objavljivanja:

Broj ESPB poena:

  • ISiT: 5
  • ME, OM, UK: 6(alternativni predmet na menadžmentu)

Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)

Predmet se sluša: u šestom semestru

Cilj: Upoznavanje najvažnijih modela i metoda, kao i praktične primene, teorije matričnih igara, mrežnog planiranja, heurističkog (istraživačkog) pristupa rešavanju problema, upravljanja zalihama, teorije redova čekanja i teorije pouzdanosti.

Prisustva predavanjima i vežbama nisu obavezna, ali je preporučljivo ići na vežbe zbog zadataka koji se obrađuju na vežbama. Ukoliko se odlučite da posećujete predavanja, ukoliko slušate kod prof. Milana Stanojevića ne bi bilo loše da nosite knjigu i direktno na predavanjima podvlačite, pošto predaje po knjizi. Ukoliko odlučite da ne posećujete predavanja, preporuka je da odete samo dva puta, prvi put nedelju ili dve pre prvog kolokvijuma, kada profesor diktira šta tačno dolazi na teorijskom kolokvijumu i drugi put kad bude to isto radio i za drugi kolokvijum. Uglavnom to bude dve nedelje pre kolokvijuma, najbolje je raspitati se kod onih koji su redovni kako biste znali kad će se održavati ta priprema.

Način polaganja ispita:

Parcijalno: 

Moguće je putem kolokvijuma polagati zadatke i teoriju ili samo pismeni, odnosno samo usmeni deo, pri čemu su kolokvijumi uslovljeni. Oba kolokvijuma nose po 20 poena, odnosno ako polažete i zadatke i teoriju po 40 poena. Ukoliko preko kolokvijuma položite samo usmeni, tj. pismeni deo u roku polažete onaj deo koji vam je preostao.

Klasično:

Ukoliko se odlučite da polažete ispit na ovaj način u terminu pismenog ispita polažete zadatke(rade se četiri zadatka) a u terminu usmenog odgovarate na ispitna pitanja, što je svakako dosta teža varijanta.  Topla preporuka je da se usmenog dela rešite preko kolokvijuma, dok je za zadatke svejedno kako ćete, težina je otprilike ista.

U toku semestra dobićete nekoliko domaćih zadataka od kojih svaki tačno urađen nosi 1 poen (boduju se i donekle tačni zadaci sa 0,3;0,5;07…). Poeni ostvareni na domaćim zadacima dodaju se na ukupno ostvaren broj poena na kolokvijumima, odnosno ispitu.

Projektni zadatak: Nije obavezan, na njemu je moguće ostvariti 10 ili 15 poena, u zavisnosti od tipa zadatka. Brani se pred kraj semestra tj. sve do termina pismenog ispita u ispitnom roku biće određeno nekoliko termina za predaju i odbranu. Moguće je otići na laboratorijske vežbe(čije termine održavanja će vam dati asistenti, najverovatnije u terminu predavanja pred prvu kolokvijumsku nedelju) i tamo pitati sve ono što vam nije jasno u vezi izrade zadatka.

Način ocenjivanja:

Ocena

6

7

8

9

10

br. poena

[51-60)

[61-70)

[71-80)

[81-90)

[91-100]

Bitne napomene:

One kolege kojima je falio poen, dva ili tri poena u konačnom zbiru za veću ocenu, asistenti su omogućili da dobiju te poene tako što će doneti one domaće zadatke koje nisu radili ili tako što će uraditi neki zadatak iz zbirke.

Na pismenom ispitu i kolokvijumu dozvoljeno je korišćenje literature.

Nastavnici:

Prof. dr Mirko Vujošević, prof. dr Milan Stanojević, prof. dr Vera Vujičić, prof. dr Milan Martić, prof. dr, Mirjana Čangalović, mr. Dragana Makajić-Nikolić, mr. Marija Kuzmanović, mr. Gordana Savić, Biljana Panić, Bisera Andrić Gušavac, Milena Popović, Minja Marinović.

Zvaničai sajt predmeta: http://www.laboi.fon.rs/

Literatura:

- S. Krčevinac, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, M. Matrić, M. Vujošević: "Operaciona istraživanja 2"(knjiga i zbirka), FON, Beograd 2006.

Nastavni kadar

Materijali

0
5
0
4
0
4
1
4
0
4
0
3
0
2
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Komentari (0)

Postavi komentar

Pseudonim:
E-mail:
Komentar:
Antispam:

18 + 1

Komentari prolaze moderaciju, zato što smo tako u mogućnosti

Anketa

Koliko ste čekali da se upišete?
widget @ surfing-waves.com