Projektovanje softvera

19.08.2013 15:12

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+0+2 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u osmom semestru

Projektovanje softvera predstavlja jedan od veoma zanimljivijih ispita za one studente koji vole programiranje, jer je ekipa koja drži ovaj predmet jako posvećena studentima. Na početku semestra studenti se opredeljuju da li će na vežbama slušati JAVA-u ili C#, dok su sva predavanja ista i sluša se JAVA bez obzira na odabir programskog jezika za časove vežbi.

Predavanja- Profesor Siniša Vlajić je jako korektan profesor koji se veoma trudi da sve što priča pojasni i ponovi nekoliko puta tako da svaki student koji ga prati može da razume. Prvih nekoliko časova predavanja ponavaljaju se osnovni koncepti JAVE, nakon toga se prelazi na niti, baze i sokete. Poslednjih 4-5 časova predavanja su predviđeni za izradu seminarskog rada za one koji žele da se oslobode jednog dela seminarskog pre ispitnog roka. Svake nedelje se profesoru donosi da pogleda da li ste dobro uradili deo koji je tražio i za to dobijate plusiće. Primere seminarskog imate na sajtu, a trudite se da što više radite po profesorovoj skripti pošto je ona najtačnija. Poslednja provera seminarskog kod profgesora je odgovaranje nekih 15-ak strana iz skripte iz poglavlja Projektovanja. Ko odbrani taj deo seminarskog gde se radila analiza sistema i pri tom odgovara na ovim poslednjim predavanjima ima 8 na usmenom bez odgovaranja. U slučaju da ste za izborni ispit u prvom semestru izabrali Paterne kod ovog profesora onda ćete imati odmah ocenu više na sve ovo. Svako ko želi da odgovara za 10 može to da uradi regularno u roku, a svi poeni mu važe.

Seminarski rad- Seminarski rad se radi individualno i svako ko je kod profesora u toku semestra odradio analizu za svoj sistem imaće samo da isprogramira svoju aplikaciju. Nakon toga će svoju aplikaciju braniti kod asistenta.

Vežbe- Kao što smo već napomenuli, studenti se na prvom času predavanja opredeljuju da li će slušati vežbe na JAVA-i ili C#. Nakon toga asistenti sami odrede grupe za slušanje prema spisku, tako da ukoliko želite da budete sa nekim u grupi upišite se na papir što bliže njemu. Kada se grupe podele vi ste u obavezi da dolazite u svoju grupu, ali to niko ne prati . Ono što je interesantno je da glavni asistent Dušan Savić svojoj grupi stalno daje domaće zadatke koje im pregleda i ocenjuje, čak im pred kraj semestra daje i zadatke na kraju časa za dodatne bodove što asistenti u drugim grupama ne rade. Inače, svi asistenti lepo objašnjavaju gradivo a vežbe se razlikuju samo u ovim dodatnim bodovima.

Ispit se sastoji iz tri dela:
1. Pismeni ispit obuhvata izradu zadataka na računaru i ovaj deo se može položiti i preko 2 kolokvijuma u toku semestra. Student koji je položio pismeni deo ispita dobija od 50 do 100 poena
Položen pismeni deo ispita važi dva ispitna roka.

2. Odbrana seminarskog rada
Student koji je odbranio seminarski rad dobija od 50 do 100 poena
Napomena: Seminarski rad može da se brani nakon položenog pismenog dela ispita

3. Usmeni deo ispita Student koji je položio usmeni deo ispita dobija od 50 do 100 poena (BrojPoenaUsmeni).
Napomena: Usmeni deo ispita se može polagati tek nakon odbranjenog seminarskog rada.

Ocena se dobija na osnovu sledeće formule:
Ocena = (BrojPoenaPismeni * 0.4) + (BrojPoenaSeminar * 0.3) + (BrojePoenaUsmeni*0.3)

 

Sajt predmeta: http://silab.fon.bg.ac.rs/predmeti/osnovne-studije/projektovanje-softvera/

Materijali sa nastave: http://silab.fon.bg.ac.rs/predmeti/osnovne-studije/projektovanje-softvera/projektovanje-softvera-preuzimanje/