Акредитација и сертификација

19.03.2017 14:13

Број ЕСПБ поена: 4 поена

Фонд часова: 2+2

Предмет се слуша у осмом семестру.

Циљ: Стицање специфичног знања о акредитацији и сертификацији система, процеса, производа, услуга и особља и то у функцији управљања квалитетом.

Предавања и вежбе: Предавања држи доц. др Гордана Пејовић, а вежбе Ана Трајковић. Присуство није обавезно, али се саветује јер се може добити 10 поена. Уколико се одлучите да не посећујете вежбе и предавања највище можете имати оцену 9, тј. остварити до 90 поена. На вежбама Ана Трајковић даје смернице за израду семинарског рада. Успешно одбрањен семинарски рад је услов за излазак на писмени део испита, уколико студент није дао писмени део преко колококвијума. Ако је студент дао писмени део преко колоквијума онда је успещно одбрањен семинарски рад услов за усмени део испита.

Начин полагања: На формирање коначне оцене утичу следећи елементи: активност на вежбама и предавањима 10%, израда и одбрана семинарског рада 25%, колоквијуми/писмени испит 25%, усмени испит 40%. Испит се са састоји из два колоквијума (или писмени део испита, уколико студент не положи колоквијуме), семинарског рада и усменог дела испита. Колоквијуми се полажу у термину вежби. Положени колоквијуми важе највище годину дана, односно до почетка летњег семестра наредне године. У случају да не изађе/положи један или оба колоквијума студент полаже писмени испит. Студент може за време трајања семестра за време трајања вежби да брани семинарски рад, а ако то не одради може у сваком испитном року бранити семинарски пре писменог дела испита. Након успешно положених колоквијума (писмени део испита) и одбрањеног семинарског рада студент може изаћи на усмени део испита где одговара целокупно градиво.

Наставник: доц.др Гордана Пејовић ([email protected])

Асистент: Мр Ана Трајковић ([email protected])

Литература:
- Слајдови са предавања и вежби који се налазе на сајту предмета