Inženjering kvaliteta

19.08.2013 14:08

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe)

Status predmeta: obavezan predmet

Nastavnik: Dr. Ivana Mijatović ([email protected])

Asistent: Stefan Komazec ([email protected])

Predmet se sluša u sedmom semestru

Cilj: Sticanje znanja na nivou razumevanja i primene iz oblasti inženjeringa kvaliteta. Aktivan polaznik će razumeti mogućnosti i ograničenja izučavanih koncepata i biće sposoban da ih primeni u savremenoj praksi.

Predavanja i vežbe: Drži ih doc. dr Ivana Mijatović, sa čijim načinom sprovođenja nastave su upoznati svi studenti smera za Upravljanje kvalitetom, tako da ni na ovom predmetu ne menja svoj standardni stil. Nema razlike u gradivu predavanja i vežbi, osim što se na časovima predavanja objašnjava metodologija rešavanja zadataka i razrađuju se funkcije kroz uvodne primere. Vežbe su ostavljene za rešavanje zadataka iz oblasti koje su obrađivane na prethodnim predavanjima. Vežbe drži asistent Stefan Komazec. Na vežbama se zadaci rešavaju pomoću MS Excel-a. Ovaj ispit spada u red lakših za one koji redovno posećuju predavanja i vežbe, oni koji se opredele da ipak ne posećuju nastavu i ne završavaju delove projektnog u toku semestra, mogu imati težak posao u kasnijim ispitnim rokovima.

Način polaganja:

Ispit se polaže pismeno i usmeno. Polažu se dva kolokvijuma koji ukupno nose 45%, i usmeni ispit koji takođe nosi 45%. Aktivnost i prisustvo na času nose 10% od ukupne ocene. Kolokvijumi se polažu na računaru, zadaci se rešavaju u Excel-u. Usmeni deo ispita se sastoji od 4 pitanja. Usmeni deo ispita se odvija na sledeći način: posle izvlačenja lista sa pitanjima, kandidat piše koncept (do 25 minuta) i zatim usmeno odgovara. Na usmenom delu se može osvojiti maksimalno 100 bodova, koji u ukupnom broju bodova učestvuju sa 45%. 

Broj bodova koje je potrebno prikupiti za odgovarajuću ocenu je: manje ili jednako 55 bodova: ocena 5 - više od 55 i manje ili jednako 64 boda: ocena 6 - više od 64 i manje ili jednako 73 boda: ocena 7 - više od 73 i manje ili jednako 82 bod: ocena 8 - više od 82 i manje ili jednako 91 bodova: ocena 9 - više 91 bod: ocena 10.

Predstavljanje predmeta Inženjering kvaliteta od strane asistenta Stefana Komazeca možete pogledati na sledećem linku.

 

Literatura:

  • Mijatović I., Inženjering kvaliteta – autorizovana skripta, 2016/2017.