Инжењеринг квалитета

19.08.2013 14:08

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе)

Статус предмета: обавезан предмет

Наставник: Др. Ивана Мијатовић ([email protected])

Асистент: Стефан Комазец ([email protected])

Предмет се слуша у седмом семестру

Циљ: Стицање знања на нивоу разумевања и примене из области инжењеринга квалитета. Активан полазник ће разумети могућности и ограничења изучаваних концепата и биће способан да их примени у савременој пракси.

Предавања и вежбе: Држи их доц. др Ивана Мијатовић, са чијим начином спровођења наставе су упознати сви студенти смера за Управљање квалитетом, тако да ни на овом предмету не мења свој стандардни стил. Нема разлике у градиву предавања и вежби, осим што се на часовима предавања објашњава методологија решавања задатака и разрађују се функције кроз уводне примере. Вежбе су остављене за решавање задатака из области које су обрађиване на претходним предавањима. Вежбе држи асистент Стефан Комазец. На вежбама се задаци решавају помоћу MS Excel-а. Овај испит спада у ред лакших за оне који редовно посећују предавања и вежбе, они који се определе да ипак не посећују наставу и не завршавају делове пројектног у току семестра, могу имати тежак посао у каснијим испитним роковима.

Начин полагања:

Испит се полаже писмено и усмено. Полажу се два колоквијума који укупно носе 45%, и усмени испит који такође носи 45%. Активност и присуство на часу носе 10% од укупне оцене. Колоквијуми се полажу на рачунару, задаци се решавају у Excel-у. Усмени део испита се састоји од 4 питања. Усмени део испита се одвија на следећи начин: после извлачења листа са питањима, кандидат пише концепт (до 25 минута) и затим усмено одговара. На усменом делу се може освојити максимално 100 бодова, који у укупном броју бодова учествују са 45%. 

Број бодова које је потребно прикупити за одговарајућу оцену је: мање или једнако 55 бодова: оцена 5 - више од 55 и мање или једнако 64 бода: оцена 6 - више од 64 и мање или једнако 73 бода: оцена 7 - више од 73 и мање или једнако 82 бод: оцена 8 - више од 82 и мање или једнако 91 бодова: оцена 9 - више 91 бод: оцена 10.

Представљање предмета Инжењеринг квалитета од стране асистента Стефана Комазеца можете погледати на следећем линку.

 

Литература:

  • Мијатовић И., Инжењеринг квалитета – ауторизована скрипта, 2016/2017.