Ocena kvaliteta poslovnog sistema

19.08.2013 13:40

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe)
Predmet se sluša u osmom semestru

Cilj: Sticanje znanja i veština za primenu modela, metoda i tehnika provere i ocene kvaliteta u organizacionim sistemima

Predavanja i vežbe: Predavanja i vežbe drži Dr Nedeljko Živković. Dolazak na predavanja i vežbe nije obavezan, ali se preporučuje jer može doneti do 10 poena ukoliko se učestvuje u reщavanju studija slučaja. Ovih 10 poena se dodaju na pismeni deo ispita.

Način polaganja: Ovaj ispit se polaže pismeno. Postoje tri grupe pitanja: Prva grupa sadrži otvorena, zatvorena i pitanja na dopunu. Druga grupa pitanja obuhvata ček liste i treća grupa se sastoji iz dve studije slučaja. Neophodno je da se skupi ukupno 55 poena na pismenom delu ispita kako bi bio položen ceo ispit. Može se desiti da student na pismenom delu ispita ima 50 poena i da je kroz aktivno učešće na vežbama i predavanjima u rešavanju studije slučaja osvojio 5 poena i u tom slučaju (50+5=55) je uspeщno položio celokupan ispit. Na pismenom delu ispita dozvoljeno je koristiti standard ISO 9001. Studenti koji osvoje ocenu 9 ili 10 dobijaju sertifikat za proveravanje sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Na ovom predmetu važi sledeća skala za odgovarajuće ocene:

  •  ≤ 55 bodova→ ocena 5
  •  55 < i ≤ 64 → ocena 6
  •  64 < i ≤ 73 → ocena 7
  •  73 < i ≤ 82 → ocena 8
  •  82 < i ≤ 91 →ocena 9
  •  ≥ 91 → ocena 10

Nastavnik: Dr Nedeljko Živković ([email protected])

Predstavljanje predmeta ocena kvaliteta poslovnog sistema od strane asistentkinje Ane Horvat dat je na sledećem linku

Literatura:
- „Ocena kvaliteta poslovnog sistema“ – autorizovana predavanja, Nedeljko Živković
- Standardi: ISO 19011, ISO 9001