Оцена квалитета пословног система

19.08.2013 13:40

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе)
Предмет се слуша у осмом семестру

Циљ: Стицање знања и вештина за примену модела, метода и техника провере и оцене квалитета у организационим системима

Предавања и вежбе: Предавања и вежбе држи Др Недељко Живковић. Долазак на предавања и вежбе није обавезан, али се препоручује јер може донети до 10 поена уколико се учествује у рещавању студија случаја. Ових 10 поена се додају на писмени део испита.

Начин полагања: Овај испит се полаже писмено. Постоје три групе питања: Прва група садржи отворена, затворена и питања на допуну. Друга група питања обухвата чек листе и трећа група се састоји из две студије случаја. Неопходно је да се скупи укупно 55 поена на писменом делу испита како би био положен цео испит. Може се десити да студент на писменом делу испита има 50 поена и да је кроз активно учешће на вежбама и предавањима у решавању студије случаја освојио 5 поена и у том случају (50+5=55) је успещно положио целокупан испит. На писменом делу испита дозвољено је користити стандард ISO 9001. Студенти који освоје оцену 9 или 10 добијају сертификат за проверавање система менаџмента квалитета према захтевима стандарда ISO 9001:2015.

На овом предмету важи следећа скала за одговарајуће оцене:

  •  ≤ 55 bodova→ оцена 5
  •  55 < i ≤ 64 → оцена 6
  •  64 < i ≤ 73 → оцена 7
  •  73 < i ≤ 82 → оцена 8
  •  82 < i ≤ 91 →оцена 9
  •  ≥ 91 → оцена 10

Наставник: Др Недељко Живковић ([email protected])

Представљање предмета оцена квалитета пословног система од стране асистенткиње Ане Хорват дат је на следећем линку

Литература:
- „Оцена квалитета пословног система“ – ауторизована предавања, Недељко Живковић
- Стандарди: ISO 19011, ISO 9001