Cenovnik

20.08.2013 14:17

CENOVNIK - Osnovnih akademskih studija

R.Br. Naziv aktivnosti Cena
1. Upis godine studija - samofinansirajući 129.000,00 din.
2. Upis godine osnovnih akademskih studija - samofinansirajući, na studijskim programima "Informacioni sistemi i tehnologije" i "Menadžment i organizacija" 129.000,00 din.
3. Upis godine osnovnih akademskih studija - samofinansirajući, na studijskom programu "Informacioni sistemi i tehnologije - obrazovanje na daljinu" 142.000,00 din.
4.

Obnova godine studija, status "plaća školarinu", upisani 2005. ili ranije

45.000,00 din.
5. Obnova godine studija, status "plaća školarinu", upisani 2006. ili kasnije (ukupan broj ESPB u nepoloženim predmetima) * 1.400,00 din.
6. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 1.500,00 din.
7. Polaganje ispita pred komisijom na osnovu odluke Dekana Bez nadoknade
8. Prijava teme za diplomski/završni rad 1.500,00 din.
9. Prijava ispita  
 • studenti iz budžeta, posle trećeg polaganja dužni su da uplate po prijavljenom ispitu
1.000,00 din.
 • po isteku apsolventskog staža plaćaju po ispitu
1.200,00 din.
 • posle isteka utvrđenog termina (dodatak na redovne troškove)
1.500,00 din.
 • studenti apsolventi koji polažu više od 3 puta plaćaju
1000,00 din.
 • samofinasirajući studenti, prilikom prijavljivanja ispita plaćaju po prijavljenom ispitu
600,00 din.
 • samofinansirajući studenti koji polažu više od 3 puta
1.000,00 din.
10. Uverenje o položanim ispitima koje se izdaje aktivnom studentu Bez nadoknade
11. Uverenje o položenim ispitima koje se izdaje studentu koji nije upisan u tekućoj školskoj godini 600,00 din.
12. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 2.000,00 din.
13. Odbrana diplomskog rada/završnog rada 2.300,00 din.
14. Troškovi izdavanja overenog nastavnog plana 1.000,00 din.
15. Izrada diploma (pisanje, obrazac, korice) 2.500,00 din.
16. Naknada za ispitne sveske 800,00 din.
17. Izdavanje standardnih uverenja o statusu studenata (za regulisanje: vojske, penzije, soc. i zdr. osigur.) Bez nadoknade
18. Izdavanje drugih nestandardnih potvrda i uverenja 1.800,00 din.
19. Naknadni upis i overa semestra 3.000,00 din.
20. Za privremeno izdavanje (ličnih) dokumenata Bez nadoknade
21. Ispisivanje studenata 1.000,00 din.
22. Promena odseka 6.000,00 din.
23. Prijava izbornih i alternativnih predmeta van utvrđenog roka 1.400,00 din.
24. Podnošenje zahteva za produžetak apsolventskog staža ili za status mirovanja van utvrđenog roka 3.000,00 din.
25. Za prelazak sa drugih fakulteta - podnošenje zahteva 13.000,00 din.
26. Za priznavanje ispita sa drugih fakulteta - po ispitu 1.400,00 din.
27. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 1.800,00 din.
28. Promena izbornog/seminarskog predmeta - po predmetu 2.500,00 din.
29. Poništavanje ispita (van statutarnog roka - posle 7 dana) 1.500,00 din.
30. Troškovi promena nastavnog plana 7.000,00 din.
31. Izrada diploma za studente upisane 2005. ili ranije (pisanje, obrazac, korice, futrola, dodatak diplome) 2.500,00 din.
32. Podnošenje zahteva za sticanje diplome I stepena  
 • podnošenje zahteva za sticanje diplome
10.000,00 din.
 • administrativni troškovi (obrada dosijea)
20.000,00 din.
 • formiranje dosijea za neaktivne studente
45.000,00 din.
 • prijava teme za završni rad
2.000,00 din.
 • odbrana završnog rada
3.000,00 din.
 • pisanje i izrada diplome
2.500,00 din.

 

Cenovnik za studente - strane državljane

R. broj NAZIV AKTIVNOSTI Cena [€]
1. Upis godine 2.500,00
2. Obnova godine 800,00
3. Polaganje ispita 25,00

 

Studenti osnovnih akademskih studija na studijskim programima "Informacioni sistemi i tehnologije" i "Menadžment i organizacija", koji su državljani Srbije, mogu uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu ili u pet rata, i to:

 • I rata 29.000,00 din. prilikom upisa
 • II rata od 25.000,00 din. do 15.12.2010. godine
 • III rata od 25.000,00 din. do 05.02.2011. godine
 • IV rata od 25.000,00 din. do 25.03.2011. godine
 • V rata od 25.000,00 din. do 15.05.2011. godine

Studenti osnovnih akademskih studija na studijskom programu "Informacioni sistemi i tehnologije - studiranje na daljinu" - u 5 rata:

 • I rata 34.000,00 din. prilikom upisa
 • II rata od 27.000,00 din. do 15.12.2010. godine
 • III rata od 27.000,00 din. do 05.02.2011. godine
 • IV rata od 27.000,00 din. do 25.03.2011. godine
 • V rata od 27.000,00 din. do 15.05.2011. godine

Studenti koji upisuju obnovu godine u statusu „na teret budžeta“ - u 2 jednake rate: I rata - prilikom upisa, a II rata do 15.01.2011. godine.


Studenti koji upisuju obnovu godine u statusu „samofinansirajući“ - u 3 jednake rate: I rata - prilikom upisa, II rata do 15.01.2011. godine, a III rata do 15.04.2011. godine.

Prilikom uplate u više rata biće vršeno usklađivanje sa rastom troškova u prethodnom periodu koji iskazuje Republički zavod za informatiku i statistiku.
Studenti stranci mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu, odnosno u dve jednake rate prilikom upisa zimskog, odnosno letnjeg semestra.
Studenti, stipendisti Ministarstva za nauku i tehnologiju i Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, kao i zaposleni na Fakultetu ne plaćaju školarinu.
Studenti - deca zaposlenih Fakulteta, plaćaju školarinu kod upisa godine 30% od utvrđenog iznosa školarine za školsku godinu. Ukoliko se vrši obnova godine, plaća se ukupan iznos utvrđen ovom Odlukom.

 

 

CENOVNIK - Diplomskih akademskih (Master) studija

R. broj NAZIV AKTIVNOSTI Cena
1. Upis godine (domaći državljani) 161.000,00 din.
2. Ponovni upis godine Broj neostvarenih ESPB x 2000,00 din.
3. Prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita 9.900,00 din.
4. Indeks i obrasci 1.500,00 din.
5.

Prijava ispita:

 
 • Prva prijava svakog ispita
Bez nadoknade
 • Drugo i dalje prijave svakog ispita
3.000,00 din.
6. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 5.000,00 din.
7. Polaganje ispita pred komisijom na osnovu odluke Dekana Bez nadoknade
8. Izdavanje uverenja o diplomiranju i uverenja o položenim ispitima (po diplomiranju) Bez nadoknade
9. Izdavanje uverenja o položenim ispitima 1.500,00 din.
10. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 3.000,00 din.
11. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 1.500,00 din.
12. Izdavanje diplome 5.000,00 din.
13. Izdavanje standardnih uverenja o statusu studenta Bez nadoknade
14. Izdavanje nestandardnih uverenja o statusu studenta 3.000,00 din.
15. Naknada za privremeno izdavanje ličnih dokumenata Bez nadoknade
16. Ispisivanje studenta 2.000,00 din.
17. Promena izbornog predmeta 4.000,00 din.
18. Naknadna prijava ispita 5.000,00 din.
19. Poništavanje ispita (van statusnog roka) 3.000,00 din.
20. Upis godine van utvrđenih rokova (aktivacija dosijea) 10.000,00 din.
21. Prijava teme završnog (Master) rada 10.000,00 din.
22. Odbrana završnog (Master) rada - generacija 2008/09. 20.000,00 din.
23. Odbrana završnog (Master) rada - generacija 2009/10. i 2010/11. 10.000,00 din.

 

Master studenti na ime školarine uplaćuju Fakultetu iznos od 161.000,00 dinara, u jednokratnom iznosu ili u 5 rata, i to:

 • I rata 33.000,00 din. prilikom upisa
 • II rata od 32.000,00 din. do 01.02.2011. godine
 • III rata od 32.000,00 din. do 15.04.2011. godine
 • IV rata od 32.000,00 din. do 01.06.2011. godine
 • V rata od 32.000,00 din. do 01.09.2011. godine

Iznos školarine za strane državljane iznosi 3000 evra.

Svaki predmet na diplomskim akademskim studijama vredi 6 ESPB, pristupni rad 8 ESPB, a završni rad 18 ESPB bodova. Stručna praksa vredi 4 ESPB boda ali se ona ne uzima u obzir prilikom računanja visine iznosa za ponovni upis godine.