Ценовник

20.08.2013 14:17

ЦЕНОВНИК - Основних академских студија

Р.Бр. Назив активности Цена
1. Упис године студија - самофинансирајући 129.000,00 дин.
2. Упис године основних академских студија - самофинансирајући, на студијским програмима "Информациони системи и технологије" и "Менаџмент и организација" 129.000,00 дин.
3. Упис године основних академских студија - самофинансирајући, на студијском програму "Информациони системи и технологије - образовање на даљину" 142.000,00 дин.
4.

Обнова године студија, статус "плаћа школарину", уписани 2005. или раније

45.000,00 дин.
5. Обнова године студија, статус "плаћа школарину", уписани 2006. или касније (укупан број ЕСПБ у неположеним предметима) * 1.400,00 дин.
6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 1.500,00 дин.
7. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без надокнаде
8. Пријава теме за дипломски/завршни рад 1.500,00 дин.
9. Пријава испита  
 • студенти из буџета, после трећег полагања дужни су да уплате по пријављеном испиту
1.000,00 дин.
 • по истеку апсолвентског стажа плаћају по испиту
1.200,00 дин.
 • после истека утврђеног термина (додатак на редовне трошкове)
1.500,00 дин.
 • студенти апсолвенти који полажу више од 3 пута плаћају
1000,00 дин.
 • самофинасирајући студенти, приликом пријављивања испита плаћају по пријављеном испиту
600,00 дин.
 • самофинансирајући студенти који полажу више од 3 пута
1.000,00 дин.
10. Уверење о положаним испитима које се издаје активном студенту Без надокнаде
11. Уверење о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућој школској години 600,00 дин.
12. Издавање дупликата (индекса, уверења) 2.000,00 дин.
13. Одбрана дипломског рада/завршног рада 2.300,00 дин.
14. Трошкови издавања овереног наставног плана 1.000,00 дин.
15. Израда диплома (писање, образац, корице) 2.500,00 дин.
16. Накнада за испитне свеске 800,00 дин.
17. Издавање стандардних уверења о статусу студената (за регулисање: војске, пензије, соц. и здр. осигур.) Без надокнаде
18. Издавање других нестандардних потврда и уверења 1.800,00 дин.
19. Накнадни упис и овера семестра 3.000,00 дин.
20. За привремено издавање (личних) докумената Без надокнаде
21. Исписивање студената 1.000,00 дин.
22. Промена одсека 6.000,00 дин.
23. Пријава изборних и алтернативних предмета ван утврђеног рока 1.400,00 дин.
24. Подношење захтева за продужетак апсолвентског стажа или за статус мировања ван утврђеног рока 3.000,00 дин.
25. За прелазак са других факултета - подношење захтева 13.000,00 дин.
26. За признавање испита са других факултета - по испиту 1.400,00 дин.
27. Подизање дипломе ван утврђених рокова 1.800,00 дин.
28. Промена изборног/семинарског предмета - по предмету 2.500,00 дин.
29. Поништавање испита (ван статутарног рока - после 7 дана) 1.500,00 дин.
30. Трошкови промена наставног плана 7.000,00 дин.
31. Израда диплома за студенте уписане 2005. или раније (писање, образац, корице, футрола, додатак дипломе) 2.500,00 дин.
32. Подношење захтева за стицање дипломе I степена  
 • подношење захтева за стицање дипломе
10.000,00 дин.
 • административни трошкови (обрада досијеа)
20.000,00 дин.
 • формирање досијеа за неактивне студенте
45.000,00 дин.
 • пријава теме за завршни рад
2.000,00 дин.
 • одбрана завршног рада
3.000,00 дин.
 • писање и израда дипломе
2.500,00 дин.

 

Ценовник за студенте - стране држављане

Р. број НАЗИВ АКТИВНОСТИ Цена [€]
1. Упис године 2.500,00
2. Обнова године 800,00
3. Полагање испита 25,00

 

Студенти основних академских студија на студијским програмима "Информациони системи и технологије" и "Менаџмент и организација", који су држављани Србије, могу уплатити школарину у једнократном износу или у пет рата, и то:

 • I рата 29.000,00 дин. приликом уписа
 • II рата од 25.000,00 дин. до 15.12.2010. године
 • III рата од 25.000,00 дин. до 05.02.2011. године
 • IV рата од 25.000,00 дин. до 25.03.2011. године
 • V рата од 25.000,00 дин. до 15.05.2011. године

Студенти основних академских студија на студијском програму "Информациони системи и технологије - студирање на даљину" - у 5 рата:

 • I рата 34.000,00 дин. приликом уписа
 • II рата од 27.000,00 дин. до 15.12.2010. године
 • III рата од 27.000,00 дин. до 05.02.2011. године
 • IV рата од 27.000,00 дин. до 25.03.2011. године
 • V рата од 27.000,00 дин. до 15.05.2011. године

Студенти који уписују обнову године у статусу „на терет буџета“ - у 2 једнаке рате: I рата - приликом уписа, а II рата до 15.01.2011. године.


Студенти који уписују обнову године у статусу „самофинансирајући“ - у 3 једнаке рате: I рата - приликом уписа, II рата до 15.01.2011. године, а III рата до 15.04.2011. године.

Приликом уплате у више рата биће вршено усклађивање са растом трошкова у претходном периоду који исказује Републички завод за информатику и статистику.
Студенти странци могу платити школарину у једнократном износу, односно у две једнаке рате приликом уписа зимског, односно летњег семестра.
Студенти, стипендисти Министарства за науку и технологију и Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, као и запослени на Факултету не плаћају школарину.
Студенти - деца запослених Факултета, плаћају школарину код уписа године 30% од утврђеног износа школарине за школску годину. Уколико се врши обнова године, плаћа се укупан износ утврђен овом Одлуком.

 

 

ЦЕНОВНИК - Дипломских академских (Мастер) студија

Р. број НАЗИВ АКТИВНОСТИ Цена
1. Упис године (домаћи држављани) 161.000,00 дин.
2. Поновни упис године Број неостварених ЕСПБ x 2000,00 дин.
3. Пријава на конкурс и полагање пријемног испита 9.900,00 дин.
4. Индекс и обрасци 1.500,00 дин.
5.

Пријава испита:

 
 • Прва пријава сваког испита
Без надокнаде
 • Друго и даље пријаве сваког испита
3.000,00 дин.
6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 5.000,00 дин.
7. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без надокнаде
8. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без надокнаде
9. Издавање уверења о положеним испитима 1.500,00 дин.
10. Подизање дипломе ван утврђених рокова 3.000,00 дин.
11. Издавање дупликата (индекса, уверења) 1.500,00 дин.
12. Издавање дипломе 5.000,00 дин.
13. Издавање стандардних уверења о статусу студента Без надокнаде
14. Издавање нестандардних уверења о статусу студента 3.000,00 дин.
15. Накнада за привремено издавање личних докумената Без надокнаде
16. Исписивање студента 2.000,00 дин.
17. Промена изборног предмета 4.000,00 дин.
18. Накнадна пријава испита 5.000,00 дин.
19. Поништавање испита (ван статусног рока) 3.000,00 дин.
20. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 10.000,00 дин.
21. Пријава теме завршног (Мастер) рада 10.000,00 дин.
22. Одбрана завршног (Мастер) рада - генерација 2008/09. 20.000,00 дин.
23. Одбрана завршног (Мастер) рада - генерација 2009/10. и 2010/11. 10.000,00 дин.

 

Мастер студенти на име школарине уплаћују Факултету износ од 161.000,00 динара, у једнократном износу или у 5 рата, и то:

 • I рата 33.000,00 дин. приликом уписа
 • II рата од 32.000,00 дин. до 01.02.2011. године
 • III рата од 32.000,00 дин. до 15.04.2011. године
 • IV рата од 32.000,00 дин. до 01.06.2011. године
 • V рата од 32.000,00 дин. до 01.09.2011. године

Износ школарине за стране држављане износи 3000 евра.

Сваки предмет на дипломским академским студијама вреди 6 ЕСПБ, приступни рад 8 ЕСПБ, а завршни рад 18 ЕСПБ бодова. Стручна пракса вреди 4 ЕСПБ бода али се она не узима у обзир приликом рачунања висине износа за поновни упис године.