Upis i obnova godine

26.08.2013 18:23

UNIVERZITET U BEOGRADU 
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
Jove Ilića 154, 11000 Beograd 


ODLUKA NNV o uslovima upisa u VIŠU (drugu, treću ili četvrtu) godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2013/14. godini.

Potreban školski uslov ostvaren u toku školske 2012/13. godine za upis naredne godine studija u školskoj 2013/14.godini, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o viskomo obrazovanju:

Uslovi upisa u status „na teret budžeta“ u školskoj 2013/14.g. studenti koji ostvare 50 ESPB bodova i polože obavezne predmete Studijskog programa ili Studijske grupe, bez obzira na status koji su imali u školskoj 2012/13. godini, „na teret budžeta“ ili „samofinansiranje“, rangiraju se u okviru svoje generacije upisa na Konačnoj rang listi za upis u status „na teret budžeta“. Imajući u vidu činjenicu da na Fakultetu postoje tri studijska programa, postojaće odvojene Konačne rang liste po studijskim programima i generacijama upisa. Broj kandidata koji će biti primljen u status „na teret budžeta“, jednak je broju kandidata koji su bili upisani u statusu „na teret budžeta“ na tom Studijskom programu u školskoj 2012/13. godini, uvećan za 20%. Po generacijama upisa, kvote su sledeće:

Generacija upisa
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
ISiT MO ISiT MO ISiT MO ISiT ISiT –
„daljina“
MO
Student 
zadržava 
status
narednu 
godinu dana
Student 
zadržava 
status
narednu 
godinu dana
259 311 230 273 192 24 240OBRAZLOŽENJE broja mesta „na teret budžeta“ po generacijama, a na osnovu broja studenata koji su bili na „na teret budžeta“ u šk. 2012/13.g.:

 •  Generacija upisa 2012/2013.g. U ovoj generaciji „na teret budžeta“ upisano je na studijskom programu: Informacioni sistemi i tehnologije 160 studenata, dok je broj studenata koji će upisati narednu godinu 192 studenta. Na studijskom programu: Menadžment i organizacija upisano je 200 studenata, a narednu godinu studija u kategoriji „na teret budžeta“ upisaće 240 studenata. Na studijskom programu: Informacioni sistemi i tehnologije – „režim studija na daljinu“ upisano je 20 studenata, a narednu godinu studija u kategoriji „na teret budžeta“ upisaće 24 studenta.
   
 • Generacija upisa 2011/2012.g. U ovoj generaciji „na teret budžeta“ upisano je na studijskom programu: Informacioni sistemi i tehnologije 192 studenata, dok je broj studenata koji će upisati narednu godinu 230 studenata. Na studijskom programu: Menadžment i organizacijaupisano je 228 studenata, a narednu godinu studija u kategoriji „na teret budžeta“ upisaće 273 studenta.
   
 •  Generacija upisa 2010/2011.g. U ovoj generaciji „na teret budžeta“ upisano je na studijskom programu: Informacioni sistemi i tehnologije 216 studenata, dok je broj studenata koji će upisati narednu godinu 259 studenata. Na studijskom programu: Menadžment i organizacija upisano je 259 studenata, a narednu godinu studija u kategoriji „na teret budžeta“ upisaće 311 studenta.
   
 • Generacija upisa 2009/2010.g. Studenti ove generacije zadržavaju status koji su imali u šk. 2012/13.g., narednih godinu dana.
   
 •  Generacije upisa 2006/2007.g., 2007/2008.g., i 2008/2009.g. Studenti ovih generacija prelaze na status „samofinansiranje“, bez obzira na status koji su imali u školskoj 2012/13.g., i na broj do tada ostvarenih ESPB. 

Ukoliko kvota za upis „na teret budžeta“ za generaciju upisa 2010/11 ne bude popunjena, 
popunjavanje će se vršiti na osnovu konačnih rang listi za generaciju 2009/10.  Kriterijumi za rangiranje kandidata na Konačnoj rang listi za upis u status „na teret budžeta“, na osnovu predloga Studentskog parlamenta Fakulteta organizacionih nauka i Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu su sledeći: 

 •  Broj ostvarenih ESPB bodova u školskoj 2012/13.g., i 
 • Prosečna ocena ostvarena u školskoj 2012/13.g., pomnožena sa koeficijentom 1,5.

Maksimalan broj ESPB je 60. Vrednosti atributa za oba kriterijuma se sabiraju i daju ukupan zbir bodova za jednog studenta na Konačnoj rang listi za jednu generaciju upisa, za upis u status „na teret budžeta“. 
PRIMER za jednog XY studenta: 
Broj ostvarenih bodova u školskoj 2012/13. godini je 60. Prosečna ocena ostvarena u školskoj 2012/13. godini je 8.35. Ukupan broj bodova se izračunava na sledeći nači: 60 + 8.35 * 1.5 = 60 + 12.525 = 72.525. Znači na Konačnoj rang listi za svoju generaciju upisa, student sa navedenim vrednostima atributa po posmatrana dva kriterijuma ima ukupno 72.525 bodova. 

VAŽNA NAPOMENA: Pored broja ostvarenih bodova, za upis naredne godine u statusu „na teret budžeta“ neophodno je da budu položeni obavezni predmeti Studijskog programa/Studijske grupe. 

UPIS GENERACIJE 2012/13 U VIŠU (DRUGU) GODINU: 
Studenti ove generacije neophodno je da polože sledeće obavezne predmeti za upis više (druge) godine studija po Studijskim programima: 
Studenti upisani na Studijski program Infomacioni sistemi i tehnologije:

Položeni obavezni predmeti za upis druge godine u statusu „na teret budžeta“
Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija
Matematika 1
Uvod u informacione sistemeStudenti upisani na Studijski program Menadžment i organizacija:

Položeni obavezni predmeti za upis druge godine po Studijskim grupama u statusu „na teret budžeta“
Studijska grupa: 
Menadžment
Studijska grupa: 
Operacioni Menadžment
Studijska grupa: 
Upravljanje kvalitetom
Ekonomija Menadžment Ekonomija
Menadžment Matematika 1 Proizvodni sistemi
Osnovi organizacije Proizvodni sistemi Osnovi organizacijePlanirane kvote za upis studenata po Studijskim grupama u okviru Studijskog programa Menadžment i organizacija: 

Studijska grupa Planirani broj upisanih „na teret budžeta“
Menadžment 100
Upravljanje kvalitetom 45
Operacioni menadžment 45
Ukupno 190+50=240Preostalih 50 mesta u kategoriji „na teret budžeta“ biće raspodeljeno prema interesovanju studenata za jednu od studijskih grupa.

UPIS GENERACIJE 2011/12 U VIŠU (TREĆU) GODINU
Studenti ove generacije neophodno je da polože sledeće obavezne predmeti za upis više (treće) godine studija po Studijskom programu i Studijskim grupama:

Položeni obavezni predmeti za upis treće godine u statusu „na teret budžeta“
Informacioni sistemi 
i tehnologije
Menadžment Oprecioni menadžment Upravljanje 
kvalitetom
Arhitektura računara i 
operativni sistemi
Računovodstvo Menadžment tehnologije i 
razvoja
Osnove kvaliteta
Principi programiranja Marketing Teorija verovatnoće Upravljanje 
kvalitetom
Teorija verovatnoće Matematika 1 Matematika 2 Menadžmet
Matematika 2 Uvod u informacione 
sisteme
Osnovi informaciono 
komunikacionih tehnologija
Matematika 1
Položeni obavezni predmeti, neophodni za upis druge godine „na teret budžeta“UPIS GENERACIJE 2010/11 U VIŠU (ČETVRTU) GODINU
Studenti ove generacije neophodno je da polože sledeće obavezne predmeti za upis više (četvrte) godine studija po Studijskom programu i Studijskim grupama:

Položeni obavezni predmeti za upis četvrte godine u statusu „na teret budžeta“
Informacioni sistemi 
i tehnologije
Menadžment Oprecioni menadžment Upravljanje 
kvalitetom
Elektronsko poslovanje Finansijski menadžment Logistika Standardizacija
Računarske mreže i 
telekomunikacije
Teorija odlučivanja Upravljački sistemi Sistem kvaliteta
Strukture podataka i 
algoritmi
Ekonomika poslovanja i 
planiranje
Osnove industrijskog 
inženjerstva
Inženjering 
procesa
Položeni obavezni predmeti, neophodni za upis druge, treće godine „na teret budžeta“, i položeni svi predmeti PRVE godineUslovi upisa na status „samofinansiranje“ u školskoj 2013/14.g.
Studenti koji ostvare 37 i više ESPB bodova u školskoj 2012/13. godini, (a nisu uspeli da se upišu „na teret budžeta“), stiču pravo upisa naredne godine studija u školskoj 2013/14.g. Visina školarine za studente biće određena na osnovu ukupnog broja ESPB bodova, predmeta za koje se student opredelio i vrednosti jednog ESPB boda, shodno Odluci o visini školarine za školsku 2013/14. godinu, koju donosi Savet Fakulteta početkom školske godine.

Uslovi upisa za obnovu godine u školskoj 2013/14.g. 
Studenti koji koji nisu ostvarili 37 ESPB u školskoj 2012/13.g., ponovo upisuju predmete koji nisu položili i to tako što prvo biraju predmete koje nisu položili iz ponovo upisane godine, pa tek onda biraju predmete iz naredne godine, do popune ESPB bodova (37-60). Visina školarine za studente biće određena na osnovu ukupnog broja ESPB bodova predmeta za koje se student opredelio i vrednosti jednog ESPB boda, shodno Odluci o visini školarine za školsku 2013/14. godinu, koju donosi Savet Fakulteta početkom školske godine.

Upis predmeta za slušanje u školskoj 2013/14.g. 
Svi studenti upisani na Fakultet 2006. godine ili kasnije, prilikom upisa naredne godine studija opredeljuju se za predmete koje će slušati i polagati u školskoj 2013/14. godini. Prilikom upisa, prijavljuju predmete za slušanje, prvo iz predhodne godine koje nisu položili, a zatim iz naredne godine studija. 
Broj ESPB bodova za koje se student opredeli, mora biti najmanje 37, a najviše:

 •  64, ukoliko nijedan predmet za koji se student opredeli ne vredi 4 ili 3 ESPB boda,
 •  63, ukoliko nijedan predmet za koji se student opredeli ne vredi 3 ESPB boda.

U cilju bržeg završavanja i efikasnijeg studiranja, studentima koji su u svojoj prethodnoj godini stekli 60 ESPB bodova sa prosečnom ocenom većom od 8.5 može se omogućiti upis između 60 i 90 ESPB bodova (studenti sa ubrzanim studiranjem). Izborni predmeti za ČETVRTU godinu mogu se uzeti za slušanje samo ako student ima ukupno do tada ostvarenih 140 ESPB. Predmeti se biraju na početku školske 2013/14. godine i ne mogu se menjati drugim predmetima, sve do početka naredne školske godine.

Uslovi upisa studenata koji su upisani na Fakultet 2005. godine ili ranije
Svi studenti upisani na Fakultet 2005. godine ili ranije, upisuju narednu godinu studija pod sledećim školskim uslovom: 
UPIS TREĆE GODINE:

Odsek
Informacioni 
sistemi i 
tehnologije
Menadžment  Operacioni 
menadžment 
Upravljanje kvalitetom
Položeni svi ispiti 
1.god
Položeno
7 od 11 ispita 
2.godine
Položeni svi ispiti 
1.god
Položeno
7 od 11 ispita 2.godine
Položeni svi ispiti 
1.god
Položeno
7 od 11 ispita 2.godine
Položeni svi ispiti 
1.god
Položeno 
7 od 11 ispita 2.godineUPIS ČETVRTE GODINE:

Odsek
Informacioni 
sistemi 
i tehnologije
Menadžment Operacioni 
menadžment
Upravljanje 
kvalitetom
Položeni svi ispiti 
1.god
Položeni svi ispiti 
2.god
Položeno 6 ispita 
3.god
Položeni svi ispiti 
1.god
Položeni svi ispiti 
2.god
Položeno 6 ispita 
3.god
Položeni svi ispiti 
1.god
Položeni svi ispiti 
2.god
Položeno 5 ispita 3.god
Položeni svi ispiti 
1.god
Položeni svi ispiti 
2.god
Položeno 6 ispita 3.godOdluka o visini školarine za školsku 2013/14. godinu, donosi Savet Fakulteta početkom školske godine.

Rok završetka studija za studente upisane 2005.g., i ranije je 30.09.2014.g.