Упис и обнова године

26.08.2013 18:23

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
Јове Илића 154, 11000 Београд 


ОДЛУКА ННВ о условима уписа у ВИШУ (другу, трећу или четврту) годину основних академских студија у школској 2013/14. години.

Потребан школски услов остварен у току школске 2012/13. године за упис наредне године студија у школској 2013/14.години, на основу Закона о високом образовању и Закона о изменама и допунама Закона о вискомо образовању:

Услови уписа у статус „на терет буџета“ у школској 2013/14.г. студенти који остваре 50 ЕСПБ бодова и положе обавезне предмете Студијског програма или Студијске групе, без обзира на статус који су имали у школској 2012/13. години, „на терет буџета“ или „самофинансирање“, рангирају се у оквиру своје генерације уписа на Коначној ранг листи за упис у статус „на терет буџета“. Имајући у виду чињеницу да на Факултету постоје три студијска програма, постојаће одвојене Коначне ранг листе по студијским програмима и генерацијама уписа. Број кандидата који ће бити примљен у статус „на терет буџета“, једнак је броју кандидата који су били уписани у статусу „на терет буџета“ на том Студијском програму у школској 2012/13. години, увећан за 20%. По генерацијама уписа, квоте су следеће:

Генерација уписа
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
ИСиT MO ИСиT MO ИСиT MO ИСиT ИСиT –
„даљина“
MO
Студент 
задржава 
статус
наредну 
годину дана
Студент 
задржава 
статус
наредну 
годину дана
259 311 230 273 192 24 240ОБРАЗЛОЖЕЊЕ броја места „на терет буџета“ по генерацијама, а на основу броја студената који су били на „на терет буџета“ у шк. 2012/13.г.:

 •  Генерација уписа 2012/2013.г. У овој генерацији „на терет буџета“ уписано је на студијском програму: Информациони системи и технологије 160 студената, док је број студената који ће уписати наредну годину 192 студента. На студијском програму: Менаџмент и организација уписано је 200 студената, а наредну годину студија у категорији „на терет буџета“ уписаће 240 студената. На студијском програму: Информациони системи и технологије – „режим студија на даљину“ уписано је 20 студената, а наредну годину студија у категорији „на терет буџета“ уписаће 24 студента.
   
 • Генерација уписа 2011/2012.г. У овој генерацији „на терет буџета“ уписано је на студијском програму: Информациони системи и технологије 192 студената, док је број студената који ће уписати наредну годину 230 студената. На студијском програму: Менаџмент и организацијауписано је 228 студената, а наредну годину студија у категорији „на терет буџета“ уписаће 273 студента.
   
 •  Генерација уписа 2010/2011.г. У овој генерацији „на терет буџета“ уписано је на студијском програму: Информациони системи и технологије 216 студената, док је број студената који ће уписати наредну годину 259 студената. На студијском програму: Менаџмент и организација уписано је 259 студената, а наредну годину студија у категорији „на терет буџета“ уписаће 311 студента.
   
 • Генерација уписа 2009/2010.г. Студенти ове генерације задржавају статус који су имали у шк. 2012/13.г., наредних годину дана.
   
 •  Генерације уписа 2006/2007.г., 2007/2008.г., и 2008/2009.г. Студенти ових генерација прелазе на статус „самофинансирање“, без обзира на статус који су имали у школској 2012/13.г., и на број до тада остварених ЕСПБ. 

Уколико квота за упис „на терет буџета“ за генерацију уписа 2010/11 не буде попуњена, 
попуњавање ће се вршити на основу коначних ранг листи за генерацију 2009/10.  Критеријуми за рангирање кандидата на Коначној ранг листи за упис у статус „на терет буџета“, на основу предлога Студентског парламента Факултета организационих наука и Студентског парламента Универзитета у Београду су следећи: 

 •  Број остварених ЕСПБ бодова у школској 2012/13.г., и 
 • Просечна оцена остварена у школској 2012/13.г., помножена са коефицијентом 1,5.

Максималан број ЕСПБ је 60. Вредности атрибута за оба критеријума се сабирају и дају укупан збир бодова за једног студента на Коначној ранг листи за једну генерацију уписа, за упис у статус „на терет буџета“. 
ПРИМЕР за једног XY студента: 
Број остварених бодова у школској 2012/13. години је 60. Просечна оцена остварена у школској 2012/13. години је 8.35. Укупан број бодова се израчунава на следећи начи: 60 + 8.35 * 1.5 = 60 + 12.525 = 72.525. Значи на Коначној ранг листи за своју генерацију уписа, студент са наведеним вредностима атрибута по посматрана два критеријума има укупно 72.525 бодова. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Поред броја остварених бодова, за упис наредне године у статусу „на терет буџета“ неопходно је да буду положени обавезни предмети Студијског програма/Студијске групе. 

УПИС ГЕНЕРАЦИЈЕ 2012/13 У ВИШУ (ДРУГУ) ГОДИНУ: 
Студенти ове генерације неопходно је да положе следеће обавезне предмети за упис више (друге) године студија по Студијским програмима: 
Студенти уписани на Студијски програм Инфомациони системи и технологије:

Положени обавезни предмети за упис друге године у статусу „на терет буџета“
Основи информационо комуникационих технологија
Математика 1
Увод у информационе системеСтуденти уписани на Студијски програм Менаџмент и организација:

Положени обавезни предмети за упис друге године по Студијским групама у статусу „на терет буџета“
Студијска група: 
Менаџмент
Студијска група: 
Операциони Менаџмент
Студијска група: 
Управљање квалитетом
Економија Менаџмент Економија
Менаџмент Математика 1 Производни системи
Основи организације Производни системи Основи организацијеПланиране квоте за упис студената по Студијским групама у оквиру Студијског програма Менаџмент и организација: 

Студијска група Планирани број уписаних „на терет буџета“
Менаџмент 100
Управљање квалитетом 45
Операциони менаџмент 45
Укупно 190+50=240Преосталих 50 места у категорији „на терет буџета“ биће расподељено према интересовању студената за једну од студијских група.

УПИС ГЕНЕРАЦИЈЕ 2011/12 У ВИШУ (ТРЕЋУ) ГОДИНУ
Студенти ове генерације неопходно је да положе следеће обавезне предмети за упис више (треће) године студија по Студијском програму и Студијским групама:

Положени обавезни предмети за упис треће године у статусу „на терет буџета“
Информациони системи 
и технологије
Менаџмент Опрециони менаџмент Управљање 
квалитетом
Архитектура рачунара и 
оперативни системи
Рачуноводство Менаџмент технологије и 
развоја
Основе квалитета
Принципи програмирања Маркетинг Теорија вероватноће Управљање 
квалитетом
Теорија вероватноће Математика 1 Математика 2 Менаџмет
Математика 2 Увод у информационе 
системе
Основи информационо 
комуникационих технологија
Математика 1
Положени обавезни предмети, неопходни за упис друге године „на терет буџета“УПИС ГЕНЕРАЦИЈЕ 2010/11 У ВИШУ (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ
Студенти ове генерације неопходно је да положе следеће обавезне предмети за упис више (четврте) године студија по Студијском програму и Студијским групама:

Положени обавезни предмети за упис четврте године у статусу „на терет буџета“
Информациони системи 
и технологије
Менаџмент Опрециони менаџмент Управљање 
квалитетом
Електронско пословање Финансијски менаџмент Логистика Стандардизација
Рачунарске мреже и 
телекомуникације
Теорија одлучивања Управљачки системи Систем квалитета
Структуре података и 
алгоритми
Економика пословања и 
планирање
Основе индустријског 
инжењерства
Инжењеринг 
процеса
Положени обавезни предмети, неопходни за упис друге, треће године „на терет буџета“, и положени сви предмети ПРВЕ годинеУслови уписа на статус „самофинансирање“ у школској 2013/14.г.
Студенти који остваре 37 и више ЕСПБ бодова у школској 2012/13. години, (а нису успели да се упишу „на терет буџета“), стичу право уписа наредне године студија у школској 2013/14.г. Висина школарине за студенте биће одређена на основу укупног броја ЕСПБ бодова, предмета за које се студент определио и вредности једног ЕСПБ бода, сходно Одлуци о висини школарине за школску 2013/14. годину, коју доноси Савет Факултета почетком школске године.

Услови уписа за обнову године у школској 2013/14.г. 
Студенти који који нису остварили 37 ЕСПБ у школској 2012/13.г., поново уписују предмете који нису положили и то тако што прво бирају предмете које нису положили из поново уписане године, па тек онда бирају предмете из наредне године, до попуне ЕСПБ бодова (37-60). Висина школарине за студенте биће одређена на основу укупног броја ЕСПБ бодова предмета за које се студент определио и вредности једног ЕСПБ бода, сходно Одлуци о висини школарине за школску 2013/14. годину, коју доноси Савет Факултета почетком школске године.

Упис предмета за слушање у школској 2013/14.г. 
Сви студенти уписани на Факултет 2006. године или касније, приликом уписа наредне године студија опредељују се за предмете које ће слушати и полагати у школској 2013/14. години. Приликом уписа, пријављују предмете за слушање, прво из предходне године које нису положили, а затим из наредне године студија. 
Број ЕСПБ бодова за које се студент определи, мора бити најмање 37, а највише:

 •  64, уколико ниједан предмет за који се студент определи не вреди 4 или 3 ЕСПБ бода,
 •  63, уколико ниједан предмет за који се студент определи не вреди 3 ЕСПБ бода.

У циљу бржег завршавања и ефикаснијег студирања, студентима који су у својој претходној години стекли 60 ЕСПБ бодова са просечном оценом већом од 8.5 може се омогућити упис између 60 и 90 ЕСПБ бодова (студенти са убрзаним студирањем). Изборни предмети за ЧЕТВРТУ годину могу се узети за слушање само ако студент има укупно до тада остварених 140 ЕСПБ. Предмети се бирају на почетку школске 2013/14. године и не могу се мењати другим предметима, све до почетка наредне школске године.

Услови уписа студената који су уписани на Факултет 2005. године или раније
Сви студенти уписани на Факултет 2005. године или раније, уписују наредну годину студија под следећим школским условом: 
УПИС ТРЕЋЕ ГОДИНЕ:

Одсек
Информациони 
системи и 
технологије
Менаџмент  Операциони 
менаџмент 
Управљање квалитетом
Положени сви испити 
1.год
Положено
7 од 11 испита 
2.године
Положени сви испити 
1.год
Положено
7 од 11 испита 2.године
Положени сви испити 
1.год
Положено
7 од 11 испита 2.године
Положени сви испити 
1.год
Положено 
7 од 11 испита 2.годинеУПИС ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ:

Одсек
Информациони 
системи 
и технологије
Менаџмент Операциони 
менаџмент
Управљање 
квалитетом
Положени сви испити 
1.год
Положени сви испити 
2.год
Положено 6 испита 
3.год
Положени сви испити 
1.год
Положени сви испити 
2.год
Положено 6 испита 
3.год
Положени сви испити 
1.год
Положени сви испити 
2.год
Положено 5 испита 3.год
Положени сви испити 
1.год
Положени сви испити 
2.год
Положено 6 испита 3.годОдлука о висини школарине за школску 2013/14. годину, доноси Савет Факултета почетком школске године.

Рок завршетка студија за студенте уписане 2005.г., и раније је 30.09.2014.г.