Vodič za brucoše - Studentski parlament

20.08.2013 14:53
Organ fakulteta koji se stara o studentskim interesima i problemima je Studentski parlament. Usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju koji je usklađen sa principima Bolonjske deklaracije, svaki fakultet se zakonski obavezuje da će u okviru svojih organa imati i Studentski parlament. Studentski parlament je tu sa ciljem da zaštiti studentske interese i rešava studentske probleme i brine se o svim pitanjima od značaja za studentske interese. Bira se jednom godišnje putem izbora koji se održavaju na fakultetu. Član Studentskog parlamenta može biti svaki student koji je izabran na izborima za članove Studentskog parlamenta. Izbori su tajni i neposredni, a postoji i komisija koja je tu kako bi izbori prošli regularno.  Održavaju se u aprilu, kada se održavaju i izbori za Studentski parlament Univerziteta u Beogradu. Mandat članova Parlamenta počinje 1. oktobra, kada počinje i nova školska godina. Na Fakultetu organizacionih nauka Studentski parlament postoji od 2006. godine kada je prvi put konstituisan.  Sastoji se od 19 članova i to prema sledećem rasporedu:
  • 2 predstavnika studenata I godine
  • 4 predstavnika studenata II godine
  • 5 predstavnika studenata III godine
  • 5 predstavnika studenata IV godine
  • 2 predstavnika studenata apsolvenata
  • 1 predstavnik studenata sa posebnim potrebama
Na velikom broju fakulteta on postoji samo formalno i ne vrši svoju funkciju kako bi trebalo. Biti član Studentskog parlamenta predstavlja obavezu više nego privilegiju. Studenti ne prilaze izboru članova Parlamenta ozbiljno usled nedovoljne obaveštenosti šta Studentski parlament može da učini za njih, a neki verovatno i ne znaju da na njihovom fakultetu i postoji nešto što se zove Studentski parlament.

Studentski parlament ima mnogo važnih funkcija kao što su:
  1. Delegiranje predstavnika studenata u sve ostale organe i tela fakulteta. Ta tela biraju dekana i dekanski kolegijum, određuju visinu školarine, kontrolišu rad profesora i donoei druge značaje odluke koje se tiču rada fakulteta, izrađuju studijske programe... Ostala tela čine predstavnici profesora (i asistenata), zaposlenih, studenata i države.
  2. Predlaganje Savetu fakulteta kandidata za studenta prodekana. Samim predlaganjem Studentski parlament praktično i bira Studenta prodekana. Dobar student prodekan na svakom fakultetu znači mnogo, jer on ima neformalni autoritet i tu je da pomogne ukoliko ima bilo kakvih problema. Pored mogućnosti da predlaže, ima mogućnost i da pokrene postupak za razrešenje sa funkcije Studenta prodekana. Studentski parlament prati njegov rad i dobija izveštaje o radu Studenta prodekana.
  3. Delegiranje predstavnika studenata u ostala tela fakulteta. Kada god se raspravlja o pitanjima vezanim za studente, predstavnici studenata učestvuju u odlučivanju.
Pored ovih funkcija, Parlament ima i mnoge druge. Takođe, Parlament ima i sopstveni budžet koji se sastoji od dela novca koji dobija od strane Fakulteta i drugih izvora.
Rad Studentskog parlamenta je u potpunosti javan i studenti se u svakom trenutku mogu informisati o čemu se raspravlja na sednicama. Studentski parlament može i da odluči da neke sednice i rasprave ne budu javne, ukoliko se radi o nekim osetljivijim temama.

Budući da Parlament ima značajan udeo u učestvovanju u najvišim organima fakulteta, njegova uloga je jako važna. Samim tim članovi Studentskog parlamenta moraju biti odgovorni ljudi koji su spremni da se založe i potrude da se fakultet usavršava, a odnos studenata i zaposlenih na fakultetu poboljšava. Kao što je već rečeno, biti član Studentskog parlamenta je više obaveza nego privilegija. Privilegija može biti jedino ako taj Studentski parlament izvršava svoje funkcije kako treba i time vidno poboljšava rad fakulteta i odnos zaposlenih prema studentima. Naravno, nije sva odgovornost na Studentskom parlamentu, velika je odgovornost i na studentima koji su ga izabrali. Zato, svaki student treba dobro da razmisli da li će glasati za nekog od kolega samo zbog toga što se druži sa njim ili će glasati za nekoga za koga veruje da će ozbiljno shvatiti šta znači biti predstavnik studenata. Na samim studentima je da utiču na rad Studentskog parlamenta kako bi on bio bolji i uspešniji, jer im to može doneti samo korist.