Vodič za brucoše - Smerovi - Menadžment kvaliteta i standardizacija

20.08.2013 14:56
Studijska grupa Menadžment kvaliteta i standardizacija formirana je 1994. godine, kao rezultat narastujućih potreba privrede Srbije, ali i zemalja iz okruženja, za stručnjacima iz oblasti menadžmenta kvaliteta i standardizacije. Na ovoj studijskoj grupi rad se odvija u manjim grupama. Programom je predviđeno da se upiše 45 studenata na teret budžeta, a uslovni predmeti za upis ove studijske grupe jesu Ekonomija, Proizvodni sistemi i Menadžment.

Sistem funkcionisanja smera - Što se tiče predavača na smeru, to su vrsni stručnjaci iz oblasti upravljanja kvalitetom i njenih podoblasti. Ljudi koji imaju dosta životnog i praktičnog iskustva. Predavanje se svodi na vezivanje primera iz prakse i teoretskog dela, tako da se kroz smer prođu najrazličitiji projekti vezani za oblast kvaliteta.

Ispiti i kolokvijumi nisu preobimni, uglavnom je lepo uobličeno gradivo koje se sprema i zaista kada se osvrnete iza sebe videćete da ste naučili, a znanje je vezano za primere i možete ga koristiti na radnom mestu u istom obliku kao i na fakultetu. Budući da je ovo inženjerski smer, nema mnogo teoretisanja i „bubanja“, već samo najosnovnije definicije se uče. Projekti se rade na svakom stručnom predmetu i obavezni su. Zavisno od koncepta datog predmeta mogu da zamene pismeni deo ispita, te se izlazi samo na usmeni deo (koji nije uvek izlaženje pred profesora, već usmeni na papiru). Projekti se rade detaljno i potrebno je dosta truda i znanja da se urade, ali donose dosta praktične koristi. Jer se u istom ili sličnom obliku mogu koristiti na radnom mestu i zaista tako izgleda koncept nekog od vaših budućih projekata. 

Osnovno o pojmu kvalitet - Budući da u našu zemlju sve više dolaze strani investitori, moramo ići u korak s njima i učiti da poslujemo kao oni, a to poslovanje predstavlja poslovanje u skladu sa kvalitetom. Firme i kompanije koje ne posluju u skladu sa kvalitetom, gube tržišnu trku. Zahtevi i ukusi korisnika su postali sofisticirani, ne mogu se prodavati stvari po svaku cenu, ponuda je velika, samim tim i izbor korisnika širok i ako se ne gledaju kao neko zbog koga kompanija postoji, poslovanje je osuđeno na propast. Posao je interaktivan, stalna je veza sa spoljašnjim svetom, nije dovoljno začauriti se u kompaniju i raditi prema svom mišljenju. Jer suština poslovanja u skladu sa kvalitetom je stalna orijentacija na zahteve korisnika. Prema standardu, definicija kvaliteta je: „Nivo do koga skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahteve korisnika“, ovo je suština svega i celo poslovanje i učenje se zasniva na ovome. Ako ste se ikad pitali šta je kvalitet, to je mera, kao što je dužina, težina. Samo mera zadovoljstva. Nije kvalitet isti za sve. Pustolovu koji istražuje Afriku, pisaća mašina je vrhunskog kvaliteta (zadovoljava njegove potrebe za pisanjem), jer nema uslove koji su potrebni računaru. Dok sekretarici u kancelariji pisaća mašina predstavlja proizvod niskog kvaliteta (njeni zahtevi su mnogo veći), ona primenom računara može postići mnogo bolji efekat na svoj posao. To znači da jedan proizvod može biti i vrhunskog i niskog kvaliteta za osobe sa različitim zahtevima iako je on zaista lepog izgleda, funkcionalan... Ovim je samo dat uvod i uvid u ono što se proučava na smeru za UPRAVLJANJE KVALITETOM.

Primenljivost i prednost menadžera kvaliteta - Potreba za kadrovima ove vrste je velika, a očekuje se prava ekspanzija u budućnosti. Sigurno ste se pitali zašto je Japan vodeća zemlja na svetskom tržištu, upravo su oni jedna od pionirskih zemalja u oblasti kvaliteta. Njihov rad se zasniva na radu sa i za kvalitet, obrazovanje kadrova je u skladu sa tim. Kod njih gotovo da ne postoji stručnjak u nekoj oblasti, a da nema široko znanje iz oblasti kvaliteta. Svet je uvideo značaj ovog pojma i intezivno radi na njemu. Kod nas su bila neka druga razmišljanja, a kako se trudimo da uđemo u svetske tokove, moramo se orijentisati na kvalitet. Idealna prilika se ukazuje danas kad je sve podređeno tome. Znajući da FON drži predavanja u skladu sa emanentnim svetskim fakultetima, zašto bi se ikada posumnjalo u validnost ovog smera, problematiku i zadovoljstvo posla sa kvalitetom.

 Neke podoblasti smera za kvalitet su:
  • STANDARDIZACIJA - specijalizacija u oblasti standarda i njihovog primenjivanja, obuka za poznavanje, uređivanje i primenu standarda na procese iz poslovnog sistema. Njihov nadzor, ocenjivanje, dopunjavanje...Standardi su budućnost, bez standardizacije većine kompanija, nema ni poslovanja u EU i to je jedan od velikih razloga zašto naša država nije konkurentna na stranom tržištu i ne ispunjava norme za kandidaturu u EU. Standardi su univerzalna stvar, mogu se primenjivati od medicinskih ustanova, do fudbalskih klubova, potpuno isti standard ali različito implementiran. Tako da na ovom polju će biti posla za buduće generacije. Danas, na EU tržištu, ukoliko nema standarda mnoge stvari nisu moguće prodavati (hrana, pića,...), pokriva polje zaštite životne sredine. Ali najveća primena je u sistemu menadžmenta kvalitetom u okviru poslovnih sistema.
  • NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA - Propisivanje raznih direktiva (upustava), koje treba da ispunjavaju razni proizvodi, kako bi mogli biti prodavani na tržištu EU. Još jedna od jako bitnih oblasti za našu privredu u budućem (sadašnjem) periodu. Ukoliko neki proizvod zadovoljava suštinske uslove (bezbednost, zaštita životne sredine...) može biti postavljen CE znak na isti, međutim time se ne garantuje kvalitet. Moguće je zapošljavanje u nekoj od kompanija, konsultantskih kuća, notifikovanih tela, koje pokrivaju ove oblasti za druge kompanije i propisuju već postojeće direktive. Kao i vršenje ocenjivanja usaglašenosti sa postavljenim zahtevima od EU.
  • Ostale oblasti smera uglavnom podržavaju kvalitet sa raznih aspekata (kvalitet proizvoda, usluge, procesa, sistema...) a sve sa ciljem da se poboljša kvalitet života čoveka. Danas gotovo sve velike kompanije (ne često i srednje) imaju sistem za menadžment kvalitetom, koji je jako obuhvatan, jer prožima sve oblasti i sektore u okviru poslovnog sistema( kvalitet finansija, marketinga...). Kada se načini jedna celina, još ako je primenjen neki od standarda (najčešće ISO 9000), kaže se da poslovni sistem radi u skladu sa kvalitetom. Smatra se da su njihovi proizvodi, bezbedni, pogodni, da zadovoljavaju specifičnim zahtevima korisnika i da su konkurentni na turbulentnom tržištu. Veliki je broj kompanija koje se odlučuju da usluge upravljanja kvalitetom potraže od neke konsalting kuće (preduzeće specijalizovano za poslovanje u oblasti kvaliteta, koje prodaje usluge drugim preduzećima) i taj broj raste, tako da tu leže šanse budućih generacija.
Potencijalno radno mesto - Poznato je da kadrovi sa ovog smera nalaze posao pre završetka studiranja, oni najbolji bivaju vrbovani od raznih državnih institucija, dok drugi odlaze u privatni sektor. Država ima dosta organa i institucija koje se bave oblašću kvaliteta, neke od njih su Sertifikaciona tela, Zavod za Standardizaciju, razna Akreditacione laboratorije... Velike kompanije razvijaju svoje sektore menadžmenta kvalitetom a to dovodi do zaključka, da upravo Vi možete postati utemeljivači teorije i prakse kvaliteta neke kompanije.