Odnosi sa javnošću

19.08.2013 14:17

Broj ESPB poena: 5
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u petom semestru

Ciljevi nastave:

    * Sticanje znanja i veština iz oblasti odnosa s javnošću i poslovne komunikacije.
    * Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u odnosima s javnošću i poslovnoj komunikaciji i njihova primena u kreiranju identiteta, imidža i reputacije institucije.

Klasičan način:

Struktura ocene:

Prisustva na predavanjima: 7,5 poena

Prisustva na vežbama: 7,5 poena

Domaći zadatak: 20  poena

Usmeni ispit: 65 poena

Parcijalno polaganje:

Oblasti koje se spremaju za kol: 1. i 2.1.-2.6.

Svi poeni osvojeni do usmenog ispita važe do kraja školske godine. Ako se ne skupi 16 poena na aktivnostima i prisustvima radi se seminarski rad.

Struktura ocene:

Prisustva na predavanjima: 7.5 poena

Prisustva na vežbama: 7.5 poena

Domaći zadatak: 0d 20 poena

Kolokvijum: 25 poena

Usmeni ispit: 40 poena

Kolokvijum se održava u prvoj kolokvijumskoj nedelji.

Sadržaj predmeta:

Osnovne karakteristike odnosa s javnošću. Definisanje i značenje koncepta odnosa s javnošću; Odnosi s javnošću kao proces; Ciljevi i zadaci odnosa s javnošću; Mesto odnosa s javnošću u organizaciji. Etika odnosa s javnošću. Odnosi s javnošću i međunarodno okruženje; Aktivnosti odnosa s javnošću. Izgradnja institucionalnog identiteta, imidža i reputacije. Odnosi s medijima. Organizacija specijalnih događaja. Organizacija sastanaka. Sponzorstvo. Lobiranje. Odnosi s javnošću u kriznim situacijama; Planiranje i organizovanje odnosa s javnošću. Proces planiranja odnosa s javnošću. Planiranje kampanje odnosa s javnošću. Organizovanje funkcije odnosa s javnošću; Poslovna komunikacija. Model poslovne komunikacije. Proces poslovne komunikacije. Tipologija poslovne komunikacije – marketing komunikacija, interna komunikacija. komunikacija sa širom društvenom zajednicom. Kultura poslovne komunikacije. Tehnike poslovne komunikacije. Verbalna i neverbalna komunikacija. Profesionalno ponašanje.

Literatura:

Osnovna literatura:

V. Filipović, M. Kostić-Stanković, Odnosi s javnošću, FON, Beograd, 2008.

Preporučena literatura:

D. Wilcox, G.L. Cameron , T. Waren,  Odnosi s javnošću : strategije i taktike, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006
            

Скрипта

Opis: by Marina - 01.05.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 14690


6
7