Односи са јавношћу

19.08.2013 14:17

Број ЕСПБ поена: 5
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у петом семестру

Циљеви наставе:

    * Стицање знања и вештина из области односа с јавношћу и пословне комуникације.
    * Савладавање метода и техника које се користе у односима с јавношћу и пословној комуникацији и њихова примена у креирању идентитета, имиџа и репутације институције.

Класичан начин:

Структура оцене:

Присуства на предавањима: 7,5 поена

Присуства на вежбама: 7,5 поена

Домаћи задатак: 20  поена

Усмени испит: 65 поена

Парцијално полагање:

Области које се спремају за кол: 1. и 2.1.-2.6.

Сви поени освојени до усменог испита важе до краја школске године. Ако се не скупи 16 поена на активностима и присуствима ради се семинарски рад.

Структура оцене:

Присуства на предавањима: 7.5 поена

Присуства на вежбама: 7.5 поена

Домаћи задатак: 0д 20 поена

Колоквијум: 25 поена

Усмени испит: 40 поена

Колоквијум се одржава у првој колоквијумској недељи.

Садржај предмета:

Основне карактеристике односа с јавношћу. Дефинисање и значење концепта односа с јавношћу; Односи с јавношћу као процес; Циљеви и задаци односа с јавношћу; Место односа с јавношћу у организацији. Етика односа с јавношћу. Односи с јавношћу и међународно окружење; Активности односа с јавношћу. Изградња институционалног идентитета, имиџа и репутације. Односи с медијима. Организација специјалних догађаја. Организација састанака. Спонзорство. Лобирање. Односи с јавношћу у кризним ситуацијама; Планирање и организовање односа с јавношћу. Процес планирања односа с јавношћу. Планирање кампање односа с јавношћу. Организовање функције односа с јавношћу; Пословна комуникација. Модел пословне комуникације. Процес пословне комуникације. Типологија пословне комуникације – маркетинг комуникација, интерна комуникација. комуникација са широм друштвеном заједницом. Култура пословне комуникације. Технике пословне комуникације. Вербална и невербална комуникација. Професионално понашање.

Литература:

Основна литература:

В. Филиповић, М. Костић-Станковић, Односи с јавношћу, ФОН, Београд, 2008.

Препоручена литература:

D. Wilcox, G.L. Cameron , T. Waren,  Односи с јавношћу : стратегије и тактике, Економски факултет, Београд, 2006
            

Скрипта

Опис: by Marina - 01.05.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 14604


6
7