Kontrola kvaliteta

19.08.2013 15:04

Broj ESPB poena: 5

Fond časova: 2+1+1

Predmet se sluša u šestom semestru.

Cilj:

Osposobljavanje studenata da koriste metode i tehnike kontrole kvaliteta, da projektuju planove i postupke kontrolisanja, da ovladavaju metodama otkrivanja i analize uzroka lošeg kvaliteta u organizacionim sistemima (kako proizvodnim, tako i uslužnim).

Predavanja i vežbe:

Predavanja drži prof. dr Nedeljko Živković a vežbe asistent Maja Glogovac. Laboratorijske vežbe drži saradnik Mirjana Mitrović. Poželjno je ići na predavanja jer profesor daje zadatke koji se rade na času i za koje se dobijaju poeni. Na vežbama je potrebno ići kako bi se savladali zadaci za pismeni deo ispita.Maja Glogovac je odličan predavač, daje korisne savete i smernice.Zadaci u suštini nisu teški a ni preobimni, ali je potreban kontinuiran rad, s obzirom da ne postoje kolokvijumi.Prisustvo na vežbama se ne boduje.Na laboratorijskim vežbama je obavezno prisustvo.Održavaju se u određenom delu semestra i traju 5 nedelja.Na vežbama se uči upotreba određenih mernih instrumenata.Laboratorijske vežbe se ne brane.

Način polaganja:

Ispit se sastoji iz tri dela:

1. Predispitne obaveze

2. Pismeni deo ispita

3. Usmeni deo ispita

Predispitne obaveze podrazumevaju izradu projektnog rada kao i obavezno prisustvo i izradu zadataka sa laboratorijskih vežbi. Projektni zadatak se predaje u papirnoj formi u toku semestra ili u ispitnim rokovima, najkasnije dva dana pre termina za odbranu radova.Predaja radova nakon prvog roka (u toku semestra) smanjuje ostvarene bodove za jednu ocenu.

Projektni radovi i laboratorijske vežbe brane se usmeno. Tokom školske godine postoje četiri termina za odbranu predispitnih obaveza:

1. junski rok

2. julski rok.

3. septembarski rok.

4. oktobarski rok

Odbranjene predispitne obaveze predstavljaju uslov za izlazak na pismeni ispit i važe tokom tekuće školske godine.

Pismeni deo ispita podrazumeva izradu zadataka.Položen pismeni ispit važi u aktuelnom ili narednom ispitnom roku. Usmeni deo ispita podrazumeva proveru znanja iz celokupnog gradiva sa predmeta.

Konačna ocena se formira na osnovu usmenog dela ispita, uzimajući u obzir uspeh na prethodnim delovima ispita.

Predstavljanje predmeta Kontrole kvaliteta od strane asistenta Maje Glogovac dat je na

sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=BJEw1HGot9M

Literatura:

„Kontrola kvaliteta“ – slajdovi, autorizovana predavanja i vežbe, Nedeljko Živković, Maja Glogovac

  • „Dodaci, tablice i dijagrami“, Živko Mitrović,
  • “Introduction to Statistical Quality Control”, Douglas C. Montgomery, John Wiley and Sons, Ins, New York, 2001.
Контрола Квалитета

Opis: вежбе битне за први део пројектног


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1517


0
1
КК скрипта

Opis: <p>Скенирана скрипта из предмета Контрола квалитета</p>


Objavljeno: 09.11.2014


Broj preuzimanja: 1987


0
1
Материјал за лабораторијске вежбе

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1229


0
0
Контрола Квалитета

Opis: примери задатака за писмени део испита


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1494


0
0
Контрола Квалитета

Opis: уводне вежбе


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1270


0
0