Контрола квалитета

19.08.2013 15:04

Број ЕСПБ поена: 5

Фонд часова: 2+1+1

Предмет се слуша у шестом семестру.

Циљ:

Оспособљавање студената да користе методе и технике контроле квалитета, да пројектују планове и поступке контролисања, да овладавају методама откривања и анализе узрока лошег квалитета у организационим системима (како производним, тако и услужним).

Предавања и вежбе:

Предавања држи проф. др Недељко Живковић а вежбе асистент Маја Глоговац. Лабораторијске вежбе држи сарадник Мирјана Митровић. Пожељно је ићи на предавања јер професор даје задатке који се раде на часу и за које се добијају поени. На вежбама је потребно ићи како би се савладали задаци за писмени део испита.Маја Глоговац је одличан предавач, даје корисне савете и смернице.Задаци у суштини нису тешки а ни преобимни, али је потребан континуиран рад, с обзиром да не постоје колоквијуми.Присуство на вежбама се не бодује.На лабораторијским вежбама је обавезно присуство.Одржавају се у одређеном делу семестра и трају 5 недеља.На вежбама се учи употреба одређених мерних инструмената.Лабораторијске вежбе се не бране.

Начин полагања:

Испит се састоји из три дела:

1. Предиспитне обавезе

2. Писмени део испита

3. Усмени део испита

Предиспитне обавезе подразумевају израду пројектног рада као и обавезно присуство и израду задатака са лабораторијских вежби. Пројектни задатак се предаје у папирној форми у току семестра или у испитним роковима, најкасније два дана пре термина за одбрану радова.Предаја радова након првог рока (у току семестра) смањује остварене бодове за једну оцену.

Пројектни радови и лабораторијске вежбе бране се усмено. Током школске године постоје четири термина за одбрану предиспитних обавеза:

1. јунски рок

2. јулски рок.

3. септембарски рок.

4. октобарски рок

Одбрањене предиспитне обавезе представљају услов за излазак на писмени испит и важе током текуће школске године.

Писмени део испита подразумева израду задатака.Положен писмени испит важи у актуелном или наредном испитном року. Усмени део испита подразумева проверу знања из целокупног градива са предмета.

Коначна оцена се формира на основу усменог дела испита, узимајући у обзир успех на претходним деловима испита.

Представљање предмета Контроле квалитета од стране асистента Маје Глоговац дат је на

следећем линку:

https://www.youtube.com/watch?v=BJEw1HGot9M

Литература:

„Контрола квалитета“ – слајдови, ауторизована предавања и вежбе, Недељко Живковић, Маја Глоговац

  • „Додаци, таблице и дијаграми“, Живко Митровић,
  • “Introduction to Statistical Quality Control”, Douglas C. Montgomery, John Wiley and Sons, Ins, New York, 2001.
КК скрипта

Опис: <p>Скенирана скрипта из предмета Контрола квалитета</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 2199


0
12
Контрола Квалитета

Опис: вежбе битне за први део пројектног


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1663


0
1
Материјал за лабораторијске вежбе

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1325


0
0
Контрола Квалитета

Опис: примери задатака за писмени део испита


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1625


0
0
Контрола Квалитета

Опис: уводне вежбе


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1392


0
0