Локација и распоред објеката

19.08.2013 13:41

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у шестом семестру


Циљ: Стицање знања и вештина из области пројектовања објеката и њихове оптималне локације.

Начин полагања: Постоје два начина полагања испита:

Класичан: Састоји се од писменог дела, ту се раде задаци који се обрађују на вежбама. Писмени део носи 50 поена. Усмени део обухвата теорију из доле наведене литературе и носи 50 поена.

Некласичан (парцијалан начин полагања): Два колоквијума на којима се раде задаци са вежби (укупно 50 поена) и пројектни рад (50 поена).

Скала оцењивања: (0-59 – 5; 60-69 – 6; 70-79 – 7; 80-89 – 8; 90-95 – 9; 96-100 – 10;)

Литература: Проф. др Зоран Радојевић, Проф. др Мирослав Радојевић, Доц. др Драгана Стојановић ' Локација и пројектовање објеката, ФОН, 2007.

Скрипта за први колоквијум

Опис:

2015.


Објављено: 02.11.2015


Број преузимања: 4306


0
0